Ισχυρά φορολογικά κίνητρα ενεργοποιεί μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δελεάσει χιλιάδες εργαζομένους που ξενιτεύτηκαν στα χρόνια των μνημονίων να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ψηφισμένης από τη Βουλή διάταξης, που περιλαμβάνει ισχυρές φοροαπαλλαγές για να επιστρέψουν οι Ελληνες του εξωτερικού, είναι έτοιμη και αναμένεται να υπογραφεί έως την ερχόμενη Παρασκευή.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η εν λόγω απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων σε ποια φορολογική αρχή (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) θα πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και τον ορισμό της νέας θέσης εργασίας που θα πρέπει να καταλάβουν όσοι επιστρέψουν από το εξωτερικό είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση.

Αυτό που θα ξεκαθαρίζει η απόφαση είναι ότι μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να απολύσει έναν εργαζόμενο για να προσλάβει κάποιον από το εξωτερικό προκειμένου ο νέος αυτός εργαζόμενος να απολαύσει τα φορολογικά οφέλη που προβλέπει ο νέος νόμος. Επίσης, θα υπάρχουν αρκετές δικλίδες ασφαλείας για τη διατήρηση του προσωπικού. Αλλωστε οι νέες ευνοϊκές διατάξεις, όπως προβλέπει ο νόμος, εφαρμόζονται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.

Απαλλαγή για το 50%

Παράλληλα, θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης στο νέο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καθώς και του κριτηρίου που αφορά το χρονικό διάστημα που θα πρέπει κάποιος να έχει παραμείνει στο εξωτερικό για να ανήκει στους ωφελουμένους.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του.

Ωστόσο, για να εγκριθεί η αίτησή του, θα πρέπει σωρευτικά να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Εντός 60 ημερών

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του νέου νόμου υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.

Εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των παραπάνω προϋποθέσεων.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.

Για επτά χρόνια

Οι ευνοϊκές διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου και λήγει μετά το πέρας επτά συνολικά φορολογικών ετών.

Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις ευνοϊκές διατάξεις, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, παύει να έχει μειωμένη φορολογία κατά 50% και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα.

Στην απόφαση θα ξεκαθαρίζεται, τέλος, ότι νέο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς θα ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.