Το σχέδιό της για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας Πειραιώς, που περιλαμβάνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και νέες τιτλοποιήσεις, δημοσιοποίησε η διοίκησή της, με αφορμή τις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του 2020.

Το πλάνο περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

1.Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί).

Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε την Τρίτη αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία “Sunrise 1” ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ ευρώ.

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1,0 δισ. ευρώ ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ. ευρώ ευρώ.

3. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Οι στόχοι

Η υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών πυλώνων αναμένεται να επιτρέψει στον Όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του:

· Μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19.

Τα NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου 1 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

· Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της Τράπεζας,

· Δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «το 2020 ανταπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους ορόσημα που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020 αντικατοπτρίζεται στις νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, στις νέες εισροές καταθέσεων 5,1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων».

Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα μετασχηματισμού της τράπεζας. Όπως εξήγησε πρόκειται για βήματα που θα επιτρέψουν «να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο “Sunrise” της Τράπεζας Πειραιώς».

Ειδικότερα, το Sunrise αποτελείται από μια σειρά συναλλαγών-ορόσημα που θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα υποστηρίξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην κερδοφόρο ανάπτυξη.

Τα μεγέθη του 2020

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε 1.486 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση.

Το κόστος χρηματοδότησης (δηλ. έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό -19% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων και της χρήσης ρευστότητας από τις δημοπρασίες TLTRO III της EKT, τα οποία απορρόφησαν το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τους τόκους των ομολόγων Tier 2, ενώ τα 3,9 δισ. ευρώ και 6,3 δισ. ευρώ από νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2019 και το 2020 αντίστοιχα και οι αυξημένες τοποθετήσεις σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, συνέβαλαν στην αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το 2020 διαμορφώθηκε στο 2,2% σε σύγκριση με το 2,3% το 2019, παρά τη σημαντική αύξηση του ενεργητικού του Ομίλου.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε 317 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση, μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων, τα έσοδα από ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και η επενδυτική και συμβουλευτική τραπεζική. Το περιθώριο των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 0,5% σταθερό σε σύγκριση με το 2019.

Μείωση λειτουργικών εξόδων

Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά έξοδα έφτασαν τα 891 εκατ. ευρώ, -7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση.

Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων και της αμοιβής του NPE servicer, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 1.084 εκατ. ευρώ

Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκε στο 47% έναντι 53% το 2019.

Το κόστος προσωπικού σε συγκρίσιμη βάση μειώθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, καθώς η Τράπεζα αποκομίζει τα οφέλη από την απόσχιση της πλατφόρμας διαχείρισης NPEs και το πρόγραμμα αποχώρησης του 2019.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών από την πώληση ακινήτων) αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 399 εκατ. ευρώ, καθώς τα έξοδα που σχετίζονται με τον NPE servicer λογίστηκαν για όλο το 2020 σε αντίθεση με το 2019 που είχαν λογιστεί μόνο για 3,5 μήνες.

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση έφτασαν τα 1.001 εκατ. ευρώ το 2020 σε σύγκριση με 860 εκατ. ευρώ το 2019, αύξηση 16% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, το έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2020 ανήλθαν στα 865 εκατ. ευρώ, 12% υψηλότερα σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ισχύ του βασικού franchise της Τράπεζας.

Ωστόσο, οι προβλέψεις δανείων για το 2020 ανήλθαν σε 1.104 εκατ. ευρώ από 710 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2019.

Οι εφάπαξ απομειώσεις που οφείλονται στην πανδημία Covid-19 και άλλες απομειώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της εκκαθάρισης του ισολογισμού από NPEs ανήλθαν σε 695 εκατ. ευρώ.

Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 1,5% έναντι 1,7% το 2019.

Επιπλέον, ο Όμιλος για να αποτυπώσει την αβεβαιότητα που προήλθε από την πανδημία Covid-19 αύξησε τα δάνεια Stage 2 κατά 0,8 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2020.

Το καθαρό αποτέλεσμα

Οι απώλειες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 389 εκατ. ευρώ το 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με το Covid-19 και την προετοιμασία εκκαθάρισης NPEs, ο Όμιλος θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξης των 312 εκατ. ευρώ σε σχέση με 74 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία 668 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των 276 εκατ. ευρώ το 2019.

Ο φόρος της χρήσης 2020 ανήλθε στα 128 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης φόρου που σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega.