Στην πώληση χαρτοφυλακίου 18 ακινήτων, γραφείων και καταστημάτων, στην Ελλάδα, προέβη η Prodea ΑΕΕΑΠ.

Το συνολικό τίμημα πώλησης ανήλθε σε 134,2 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εύλογη αξία, βάσει εκτίμησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, για τα παραπάνω assets ανερχότανσε 129,2 εκατ. ευρώ.

Eπίσης, η Prodea επισημαίνει πως επεξεργάζεται με την αγοράστρια ένα πλαίσιο διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας, οι όροι της οποίας δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας.