Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 7 Ιανουαρίου του 2021 αποφάσισε το ΔΣ της Ελλάκτωρ που συνεδρίασε σήμερα. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός από το αίτημα της Reggeborgh για αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου έχει προστεθεί και αυτό της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 50,4 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια της αύξησης

1) Ποσό περίπου 9,6 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της σύξησης κεφαλαίου

2) Ποσό περίπου 40,8 εκατ. για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

Από τα κεφάλαια που θα λάβει η ΑΚΤΩΡ, ποσό 20 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και τα υπόλοιπα 20,8 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων στην ελληνική αγορά.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, «Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποτελεί το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού του Ομίλου για τον κλάδο της Κατασκευής, μετά την αποδέσμευση του Ομίλου της ΑΚΤΩΡ από τις ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού, που δημιούργησαν πρόσθετες ταμειακές ανάγκες και το λειτουργικό και οργανωτικό μετασχηματισμό του κλάδου της Κατασκευής, με μείωση των δαπανών προσωπικού, προσαρμογή των παροχών και τη δημιουργία κεντρική μονάδας προμηθειών».

«Η απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου είναι ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή του ομίλου στην κερδοφορία», δήλωσε ο CEO του ομίλου Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και πρόσθεσε πως«Είμαι και θα παραμείνω υπέρ όλων όσοι επιθυμούν το καλό της Ελλάκτωρ κι απέναντι σε οποιονδήποτε ενεργεί ενάντια σε αυτό. Αυτό και η βούληση των μετόχων, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση, είναι οι μόνοι παράγοντες που μετρούν για εμένα».

Ο κ. Καλλιτσάντσης τόνισε πως το προσαρμοσμένο EBITDA έχει βελτιωθεί το τελευταίο τρίμηνο και επανέλαβε πως η διοίκηση κατάφερε να μετατρέψει τον όμιλο σε έναν από τους καλύτερους στην Ελλάδα σε ότι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση.

Στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης δεν περιλαμβάνεται το θέμα του διαχειριστικού ελέγχου που έχει ζητήσει η Reggeborgh Invest και οι κ.κ. Γιόκαρης και Παναγιωτόπουλος.

Στην τηλεδιάσκεψη αναφέρθηκε πως η Pemanoaro – σχήμα που ελέγχεται από τους αδερφούς Καλλιτσάντση και διαθέτει το 25,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας – έχει διατυπώσει την κατ’ αρχήν πρόθεσή της να στηρίξει τη συμμετοχή που της αναλογεί στην ΑΜΚ και όταν θα υπάρχουν οριστικές αποφάσεις θα προβεί στις αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, (σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68/20.03.2020), η οποία έχει κυρωθεί δυνάμει του Ν. 4683/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4753/2020, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

(Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου X. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους ως άνω μετόχους)

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

3. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

5. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017) 6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.