Στις αρχές του 2015 ο ΠΑΟΚ εκδίδει και διαθέτει ένα ομολογιακό δάνειο ύψους εννιά εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με μετατρέψιμες (σε μετοχές) ομολογίες.

Στις 27 Απριλίου 2015 η Dimera Ltd απέκτησε καταβάλλοντας το ισοδύναμο των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (8.900.000) ευρώ σε ογδόντα εννιά (89) μετατρέψιμα (σε μετοχές) ομόλογα (αξίας  100.000  ευρώ έκαστο).

Τα ομόλογα αυτά μπορούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα ομολογιακού δανεισμού, να μετατραπούν σε μετοχές σε συγκεκριμένες προθεσμίες, δηλαδή στις 28 Απριλίου 2019, στις 28 Απριλίου 2020, στις 28 Απριλίου 2021 και στις 28 Απριλίου 2022.

Στις 28 Ιουνίου 2018, στις 17 Ιουλίου 2018 και στις 30 Ιουλίου 2018 η Dimera Ltd μεταβίβασε/πούλησε τα εξήντα εφτά (67) συνολικά από τα μερίδια/ομόλογα αυτά (50+10+7) στον κ. Καλπαζίδη έναντι συνολικού ποσού  6.683.301 ευρώ με τρεις καταβολές ύψους  4.999.730 ευρώ, 999.730 ευρώ και 683.841 ευρώ εκάστη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ