Να μην πληρώσει σε μετρητά το ετήσιο τοκομερίδιο των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security-CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), συνέστησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στην Τράπεζα Πειραιώς, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην αύξηση του ποσοστού του στο μετοχικό κεφάλαιο του συστημικού ομίλου από το 26,42% σήμερα σε 61%.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το απόγευμα η Τράπεζα Πειραιώς, αφού παρέλαβε την οριστική απόφαση της ΕΚΤ για την απόρριψη του αιτήματός της για πληρωμή σε μετρητά του ετήσιου τοκομεριδίου των 165 εκατ. ευρώ, αποφασίστηκε από το διοικητικό της συμβούλιο να ακυρωθεί η σχετική πληρωμή.

Η εν λόγω εξέλιξη θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους 2.040 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα 6,00 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα κρατικοποιείται και κάποια στιγμή το 2021 με τη στήριξη και του ΤΧΣ θα επιχειρηθεί η επανιδιωτικοποίησή της.

ΤΧΣ: Στηρίζει τη διοίκηση της Πειραιώς

Σε ανακοίνωσή του το ΤΧΣ σημειώνει πως ενημερώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δεν θα προβεί στην καταβολή με μετρητά των ετήσιων τοκομεριδίων των CoCos.

Τονίζει δε ότι είναι έτοιμο να στηρίξει την τράπεζα στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

Αναφέρει επίσης πως συνεχίζει να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eκτελεστική Διοίκηση της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της και την υλοποίηση της στρατηγικής της, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

«Το ΤΧΣ αναγνωρίζει την μακροχρόνια συνεισφορά των ιδιωτών μετόχων στην θετική πορεία της Τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΧΣ θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού, αποσκοπώντας στη διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της Τράπεζας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCo, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό.

Δήλωση Χρήστου Μεγάλου

Όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου σε γραπτή του δήλωση με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020, η εξέλιξη αυτή «θα ενισχύσει την κεφαλαιακή πορεία της Τράπεζας, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειές της για εξυγίανση του ΝΡΕ ενεργητικού, παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό».

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι θα αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για το 2021, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που έως το τέλος 2021 θα συνεισφέρουν περίπου 1 δισ. ευρώ επιπρόσθετων κεφαλαίων, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιακή εξοικονόμηση από τα μη οφειλόμενα πλέον τοκομερίδια CoCo.

«Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της. Ενδεικτικά, τα εν λόγω κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ θα διευκολύνουν επιπρόσθετη αποαναγνώριση 5 δισ ευρώ ΜΕΑ περίπου, επιπλέον των 7 δισ. ευρώ τιτλοποιήσεων (Phoenix & Vega) του προγράμματος «Ηρακλή» που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη» συμπλήρωσε ο κ. Μεγάλου.

Τα μεγέθη εννεαμήνου

Όπως προαναφέρθηκε, η Τράπεζα δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2020. Τα βασικά της μεγέθη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση την υπό εξέταση περίοδο, κινήθηκαν ως εξής:

Στοχευμένες λύσεις σε πελάτες που έχουν επηρεασθεί από τον Covid-19
· Σημαντικότερη προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας και παράλληλα η εξυπηρέτηση των πελατών μας κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης
· Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους €5,4δισ. μέχρι σήμερα, καλύποντας τις ανάγκες των πελατών μας
· Δάνεια σε αναστολή καταβολής δόσεων ύψους €5,3δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020
· Συνολική χρηματοδότηση σε πληγείσες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τον Covid-19» και «ΤΕΠΙΧ II» στα €2,2δισ., ενώ δάνεια ύψους €1,8δισ. σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου
· 32χιλ. αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους €1,7δισ. για κρατική επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα»
· Αύξηση ψηφιακών συναλλαγών στο 94% των συνολικών τραπεζικών συναλλαγών από 90% πριν το lockdown

Ανθεκτική χρηματοοικονομική επίδοση στο 9μήνο 2020

· Καθαρά έσοδα τόκων στα €1.107 εκατ., +3% ετησίως
· Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €231εκατ., +2% ετησίως
· Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα αυξημένες κατά €2,3δισ. από την αρχή του έτους
· Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 8% ετησίως, στα €686εκατ.
· Επιτυχής υλοποίηση του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, με υποβολή περίπου 1.000 αιτήσεων μέχρι σήμερα
· Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €732εκατ, +13% ετησίως
· Σύνολο προβλέψεων €845εκατ., εκ των οποίων €362εκατ. σχετίζονται με τον Covid-19 (που λογίστηκαν κυρίως το 1ο 3μηνο)
· Κέρδη προ φόρων €229εκατ., εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον Covid-19 ζημίες, ενώ εάν συμπεριληφθούν οι εν λόγω προβλέψεις, το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο κατά €133εκατ.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας. Πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ σε πλήρη εξέλιξη

· Περαιτέρω αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά €2δισ., με το υπόλοιπο της αναχρηματοδότησης TLTRO III να ανέρχεται σε €9δισ.
· Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) 157%, δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις 81%
· Περιορισμένες εισροές ΜΕΑ κατά το 3ο 3μηνο 2020 ύψους €130εκατ.
· Σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega μέσω του προγράμματος «Ηρακλή» συνολικής αξίας €7δισ. Η ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών αναμένεται το 1ο 3μηνο 2021
Ενισχυμένη εξέλιξη κεφαλαιακής θέσης που επιταχύνει τη στρατηγική μείωσης ΜΕΑ
· Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,1% και δείκτης CET1 14,1% στο τέλος Σεπ.20
· Η μη παροχή έγκρισης πληρωμής του ετήσιου τοκομεριδίου του CoCo σε μετρητά από την ΕΚΤ και στη συνέχεια η απόφαση του ΔΣ να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου, οδηγεί στη μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές της Τράπεζας
· Η εξοικονόμηση ποσού €495εκατ. ή 120μβ σωρευτικά μέχρι το 2022, λόγω της μη πληρωμής των τοκομεριδίων, ενισχύει περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς και θα τροφοδοτήσει την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των ΜΕΑ
· Σε εξέλιξη ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης περίπου €1δισ. μέχρι το τέλος του 2021, συμπεριλαμβανομένων και €165εκατ. ετησίως από τα τοκομερίδια του CoCo