Τις ολιγωρίες και την ανεπάρκεια της Γερμανικής εποπτικής αρχής BaFin για την υπόθεση της Wirecard AG, που είχε σημαντικές επιπτώσεις στις λειτουργίες πληρωμών σημαντικών τραπεζών που εποπτεύονται από το Ευρωσύστημα, ανέδειξε η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή με ερώτησή της στον Επίτροπο Ντομπρόβσκις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επίκαιρη Ερώτηση της Εύας Καϊλή, η Wirecard AG διέθετε πολυάριθμες θυγατρικές, μεταξύ των οποίων την Wirecard Bank και την Wirecard Card Solutions Ltd, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αντίστοιχες Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Γερμανίας (Ba-Fin) και του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA).

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Wirecard αντικατέστησε την Commerzbank στον χρηματιστηριακό δείκτη DAX 30, στον οποίο συμμετέχουν οι 30 μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες, γεγονός που την κατέστησε αυτομάτως ελκυστική για επενδύσεις από συνταξιοδοτικά ταμεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εφημερίδα Financial Times έχει επανειλημμένως κατηγορήσει δημοσίως την Wirecard ότι “μαγείρευε” τους ισολογισμούς της. Αν και υπήρχαν βάσιμες πληροφορίες περί κινδύνου εσκεμμένης εξαπάτησης, οι ελεγκτικές εταιρείες και οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το σκάνδαλο Wirecard.

Επιπλέον, η Wirecard AG κατάφερε να εισαγάγει στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, και έλαβε χρηματοδότηση από κοινοπραξία τραπεζών που τελούν υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ως εκ τούτου, εκτέθηκε στις συνέπειες της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η BaFin και η FCA διατείνονται ότι η ευθύνη τους συνίστατο μόνο στο να εποπτεύουν την Wirecard Bank και την Wirecard Card Solutions Ltd αντιστοίχως.

Η κατάρρευση της Wirecard αναδεικνύει τα επικίνδυνα εποπτικά κενά ως προς την δυνατότητα της Γερμανίας να συντονίσει την εποπτεία της BaFin με την Αρχή Εποπτείας της μητρικής Wirecard AG, και διαφαίνεται η ανάγκη κεντρικής εποπτείας.

Στην απάντησή του προς την Εύα Καϊλή, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις απάντησε πως η Wirecard Bank εποπτευόταν από την BaFin για τις τραπεζικές της δραστηριότητες. Η μητρική της εταιρία (Wirecard AG) δεν είχε καταχωρηθεί, ούτε εποπτευόταν ως τραπεζικός όμιλος, και η Επιτροπή αναμένει από τον γερμανικό φορέα εποπτείας του ελεγκτικού έργου να διερευνήσει κατά πόσον οι ελεγκτές της Wirecard τήρησαν τους κανόνες της ΕΕ.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα καθορίσει στις στρατηγικές ψηφιακής χρηματοδότησης και πληρωμών την προσέγγισή της όσον αφορά την εποπτεία σύνθετων ομιλικών δομών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα αξιολογήσει αν θα πρέπει να τεθούν υπό εποπτεία νέοι παράγοντες κινδύνου που απορρέουν από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ενώ εξετάζει την ανάγκη για περαιτέρω εποπτική σύγκλιση στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Θα δημοσιεύσει δε έκθεση, σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών της ΕΕ και έχει δρομολογήσει αξιολόγηση των υφιστάμενων ελεγκτικών κανόνων της ΕΕ.

Ακολουθεί η απάντηση του Επιτρόπου στην Εύα Καϊλή:

E-004048/2020
Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(13.10.2020)

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεση Wirecard.

Οι κανόνες διαφάνειας της ΕΕ απαιτούν από τις εθνικές αρχές να εποπτεύουν τη χρηματοοικονομική αναφορά από εταιρείες εισηγμένες στις ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ. Η Επιτροπή αναμένει από τις γερμανικές αρχές να διερευνήσουν εάν οι λογαριασμοί της Wirecard ήταν σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ. Εναπόκειται στη BaFin, την εθνική αρμόδια αρχή, να εποπτεύει τις εισηγμένες εταιρείες. Όπως προβλέπεται στους κανόνες διαφάνειας της ΕΕ, η BaFin επικουρείται από την επιτροπή επιβολής της χρηματοοικονομικής αναφοράς[1].

Οι κανόνες ελέγχου της ΕΕ απαιτούν από τις εθνικές αρχές να εποπτεύουν τις δραστηριότητες των νόμιμων ελεγκτών. Η Επιτροπή αναμένει από τον γερμανικό φορέα εποπτείας του ελεγκτικού έργου[2] να διερευνήσει κατά πόσον οι ελεγκτές της Wirecard τήρησαν τους κανόνες της ΕΕ.

Η Wirecard Bank εποπτευόταν από την BaFin για τις τραπεζικές της δραστηριότητες. Η μητρική της εταιρία[3] δεν ήταν καταχωρισμένη ούτε εποπτευόταν ως τραπεζικός όμιλος. Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. Η Wirecard Card Solutions έλαβε άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Financial Conduct Authority. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις πληρωμές.

Στρατηγικές ψηφιακής χρηματοδότησης και πληρωμών

Η Επιτροπή θα καθορίσει στις στρατηγικές ψηφιακής χρηματοδότησης και πληρωμών την προσέγγισή της όσον αφορά την εποπτεία σύνθετων ομιλικών δομών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD 2)[4], η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν θα πρέπει να τεθούν υπό εποπτεία νέοι κίνδυνοι που απορρέουν από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης την ανάγκη για περαιτέρω εποπτική σύγκλιση στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών[5].

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών της ΕΕ και έχει δρομολογήσει αξιολόγηση των υφιστάμενων ελεγκτικών κανόνων της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές είχαν προβλεφθεί πριν από την κατάρρευση της Wirecard, πλην όμως θα τονίσουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση

[1] FREP: Επιτροπή Επιβολής της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αρχή που έχει οριστεί προς το σκοπό αυτό με βάση το γερμανικό δίκαιο.
[2] APAS.
[3] Wirecard AG.
[4] Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35-127
[5] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών
COM/2015/0468 final