Η MLS ενημέρωσε τις χρηματιστηριακές αρχές πως η τελική έκθεση ελέγχου της Deloitte παραλήφθηκε σήμερα, 23/10/2020, το συμφωνηθέν τίμημα έχει καταβληθεί και η έκθεση έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οπως επισημαίνει η διοίκηση, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του τελικού σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30.10.2020. Στη συνέχεια οι ορκωτοί ελεγκτές, όπως ενημέρωσαν, χρειάζονται 4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

Εκτακτη γενική συνέλευση

Επίσης, σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η συνέλευση θα γίνει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτημένων καιεπικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητωνμελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Η πρόθεση της εταιρείας είναι να δημοσιοποιήσει και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 6.11.2020.