Τέσσερα ψηφιακά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, μπαίνουν σε τροχιά για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επεξεργασία και αξιοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων μετεωρολογικής υποστήριξης για έκτακτες ανάγκες.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ, κ. Σταύρος Ασθενίδης υπέγραψαν συμφωνία συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, που αφορά σε 4 σημαντικά έργα υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

Με την προγραμματική συμφωνία σηματοδοτείται η έναρξη της υλοποίησης των παρακάτω Έργων:

1. «Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες (ΕΜΥ)», προϋπολογισμού 12.007.500 ευρώ

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών, καθώς και η εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών σε όλη την επικράτεια, για τη μετεωρολογική υποστήριξη και τη δημιουργία νέων στοχευμένων προϊόντων (υπηρεσίες κι εφαρμογές) για τους πολίτες και τους παραγωγικούς κι αναπτυξιακούς φορείς, με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2. «Σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα» ή «Δημιουργία Συστήματος Ανίχνευσης και Πρόγνωσης μικρής διάρκειας για έντονα καιρικά φαινόμενα και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου», προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του δικτύου RADAR, την εγκατάσταση σύγχρονου σταθμού λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, την αναβάθμιση του δικτύου αισθητήρων ατμοσφαιρικών ηλεκτρικών εκκενώσεων, καθώς και την αναβάθμιση των συστημάτων παρατήρησης στοχευμένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων.

3. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)», προϋπολογισμού 6.288.964,11 ευρώ

Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί η επιχειρησιακή αναβάθμιση και διασύνδεση υπαρχουσών υποδομών εσωτερικών δικτύων των αντίστοιχων Υγειονομικών Υπηρεσιών μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ), ώστε να απλουστευθούν/ψηφιοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να καθίσταται απρόσκοπτη η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, και διαχείριση των δεδομένων σε 24ωρη βάση.

4. «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)- Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών», Προϋπολογισμού 10.800.000 ευρώ

Σκοπός του έργου, είναι η ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων για το σύνολο του διαχρονικού αρχείου Αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), αφενός για τη διάσωσή του και αφετέρου για την βελτιστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΥΣ στο κοινό.