Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της εταιρείας Μυτιληναίος η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω της ακύρωσής τους ή και τη διάθεσή τους στο προσωπικό και σε μέλη της διοίκησης.

Θα αποκτηθούν έως 14.289.116 μετοχές (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς 0.97 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα 20 ευρώ ανά μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος από 27.03.2020 έως 26.03.2022.

Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του προγράμματος.