Με την συμμετοχή δέκα (10) επενδυτικών σχημάτων έληξε σήμερα η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α φάση) για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» (ΔΑΑ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

  1. ADP GROUPE
  2. APG ASSET MANAGEMENT
  3. AVIALLIANCE GMBh
  4. FERROVIAL INTERNATIONAL SE
  5. FIRST STATE INVESTMENTS
  6. GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS
  7. VINCI AIRPORTS
  8. Κοινοπραξία εταιρειών ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND S.C.A, SICAR και ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V B S.C.S. SICAV – RAIF
  9. Κοινοπραξία εταιρειών KKR και EGIS
  10. Κοινοπραξία εταιρειών MEIF 6 ATTIC INVESTMENT, RAFFLES INFRA HOLDING και CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Το προφίλ των ενδιαφερομένων

1. FIRST STATE INVESTMENTS«First State is a global asset management business focused on providing high quality, long-term investment capabilities to its clients. Its clients that include institutional investors, pension funds, wholesale distributors and platforms, financial advisers and their clients. First Sate started in Australia in 1988 and is now an established global asset management business with a diverse client base supported by regional operations. First State was owned by Commonwealth Bank of Australia until 2 August 2019, when it was acquired by Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.»

Η First State είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επικεντρωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμων επενδυτικών δυνατοτήτων στους πελάτες της. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, κλπ. Η First Sate ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Αυστραλία το 1988 . Η First State ανήκε Commonwealth Bank of Australia μέχρι τις 2 Αυγούστου 2019, όταν αποκτήθηκε από την Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

2. Consortium of KKR – EGIS«KKR is a global investment firm that manages multiple alternative asset classes, including private equity, energy, infrastructure, real estate and credit, with strategic partners that manage hedge funds. KKR was founded in 1976 by Henry Kravis and George Roberts. Egis is a major international group in the construction engineering and mobility services sectors. Egis has large experience in the various types of public-private partnerships (concessions, PPP, BOT, DBFO, …) as an equity partner in addition to its role as an operator. Egis also invests in the equity of project companies, either directly or through Egis Investment Partners. Operates 17 airports in 8 countries, including the aiports of Larnaca and Paphos in Cyprus where it holds a 20% equity stake. Egis is 75% owned by Caisse des Dépôts.»

Η KKR είναι διεθνής επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται πολλαπλές εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών μετοχών, της ενέργειας, των υποδομών, των ακινήτων και των πιστώσεων κα. Η KKR ιδρύθηκε το 1976 από τον Henry Kravis και τον George Roberts. Η EGIS είναι ένας σημαντικός διεθνής όμιλος στον τομέα των κατασκευών. Η Egis έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τύπους εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ) ως εταίρος μετοχικού κεφαλαίου πέραν του ρόλου της ως φορέα εκμετάλλευσης. Λειτουργεί 17 αεροδρόμια σε 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου στην Κύπρο, όπου κατέχει μετοχικό κεφάλαιο 20%. Η Egis ανήκει κατά 75% στο Caisse des Dépôts.

3. GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS«GIP is an independent infrastructure fund manager. GIP is headquartered in New York City with offices in London, Mumbai and Sydney and its equity investments are in infrastructure assets in the energy, transport and water/waste sectors. GIP led consortiums have acquired Gatwick in 2009 and Edinburgh Airport in 2012 while in the past GIP had invested in London City Airport »

Το GIP είναι ανεξάρτητος διαχειριστής υποδομών. Έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο, το Μουμπάι και το Σίδνεϊ και οι επενδύσεις της κατευθ’υνονται σε υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υδάτων / αποβλήτων. Κοινοπραξία υπό το GIP έχει αποκτήσει το Gatwick το 2009 και το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου το 2012, ενώ στο παρελθόν το GIP είχε επενδύσει στο London City Airport.

4. FERROVIAL INTERNATIONAL SEFerrovial, S.A., previously Grupo Ferrovial, is a Spanish multinational company involved in the design, construction, financing, operation and maintenance of transport infrastructure and urban services. It is a publicly traded company and is part of the IBEX 35 capitalization-weighted stock market index.

Η Ferrovial, S.A., πρότερα Grupo Ferrovial, είναι μια ισπανική πολυεθνική εταιρεία που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της υποδομής μεταφορών και των αστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και αποτελεί μέρος του δείκτη χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης IBEX 35.

5. APG ASSET MANAGEMENT«One of the largest pension asset managers in the Netherlands and Europe . APG serves 8 pension funds and provides the pension for one in five families in the Netherlands (over 4.5 million participants). Invests in all major asset classes with c. 2% of AuM being invested in APG Infrastructure Funds. Has been an active infrastructure investor since 2004, investing approximately €12.0 billion to date and managing over 30 direct stakes in portfolio companies within the energy & utilities, telecommunications and transport infrastructure sectors. In 2019, a consortium comprising APG, QIC and Swiss Life acquired a 36% stake in Brussels Airport. APG & QIC hold 16.8% each, while Swiss Life holds 2.4%. »

Ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων στις Κάτω Χώρες και στην Ευρώπη. Η APG εξυπηρετεί 8 συνταξιοδοτικά ταμεία και παρέχει σύνταξη για μία στις πέντε οικογένειες στις Κάτω Χώρες (πάνω από 4,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες). Είναι ενεργός επενδυτής υποδομών από το 2004 και διαχειρίζεται πάνω από 30 άμεσες συμμετοχές σε εταιρείες χαρτοφυλακίου στους τομείς της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των τηλεπικοινωνιών και των υποδομών μεταφορών. Το 2019, μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την APG, την QIC και την Swiss Life απέκτησε μερίδιο 36% στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Η APG & QIC κατέχει το 16,8% η κάθε μία, ενώ η Swiss Life κατέχει 2,4%.

6. ADP GROUPEGroupe ADP, formerly Aéroports de Paris or ADP, is an international airport operator based in Paris. Groupe ADP owns and manages Parisian international airports Charles de Gaulle Airport, Orly Airport and Le Bourget Airport, all gathered under the brand Paris Aéroport since 2016

Η Groupe ADP, πρώην Aéroports de Paris ή ADP, είναι διεθνής αερομεταφορέας με έδρα το Παρίσι. Η Groupe ADP κατέχει και διαχειρίζεται τα διεθνή αεροδρόμια του Παρισιού Charles de Gaulle Airport, το αεροδρόμιο Orly και το αεροδρόμιο Le Bourget, τα οποία συγκεντρώνονται υπό το σήμα Paris Aéroport από το 2016

7. VINCI AIRPORTSVinci, corporately styled VINCI, is a French concessions and construction company founded in 1899 as Société Générale d’Enterprises. Its head office is in Rueil-Malmaison, in the western suburbs of Paris. Vinci is listed on Euronext’s Paris stock exchange and is a member of the Euro Stoxx 50 index.

Η Vinci, με την εταιρική μορφή VINCI, είναι γαλλική εταιρεία παραχωρήσεων και κατασκευών που ιδρύθηκε το 1899 ως Société Générale d’Enterprises. Η έδρα της βρίσκεται στο Rueil-Malmaison, στα δυτικά προάστια του Παρισιού. Η Vinci είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Euronext στο Παρίσι και είναι μέλος του δείκτη Euro Stoxx 50.

8. Consortium of MEIF 6 ATTIC INVESTMENT, RAFFLES INFRA HOLDING and CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION«Macquarie is a global financial services group operating in 30 markets providing asset management, leasing and asset financing, retail banking and wealth management, market access, commodity trading, investment banking etc. Macquarie has invested in the airports of AGS, Brussels, Sydney and has exited its inestments in the Copenhagen airport. Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) is a €1.5 billion wholesale investment fund that was established in 2004 to invest in infrastructure and related businesses located in European OECD countries. »

«Η Macquarie είναι ένας παγκόσμιος όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε 30 αγορές που παρέχουν διαχείριση κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση και χρηματοδότηση ενεργητικού, λιανική τραπεζική και διαχείριση πλούτου, πρόσβαση στην αγορά, εμπορία εμπορευμάτων, επενδυτική τραπεζική κλπ. Η Macquarie έχει επενδύσει στα αεροδρόμια της AGS, των Βρυξελλών, του Σίδνεϊ κλπ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομής Macquarie (MEIF) είναι ένα ταμείο επενδύσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 για επενδύσεις σε υποδομές και συναφείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ. »

9. AVIALLIANCE GMBhAviAlliance is an airport management company headquartered in Düsseldorf, Germany. The company was founded in 1997 as Hochtief AirPort, a subsidiary of the international construction service provider Hochtief. AviAlliance currently controlls 40% of AIA, while it owns a 55% stake in Budapest Airport, 30% in Dusseldorf Airport, 49% in Hamburg Airport and 40% in San Juan Airport.

Η AviAlliance είναι εταιρεία διαχείρισης αερολιμένων με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 ως Hochtief AirPort, θυγατρική του διεθνούς προμηθευτή κατασκευαστικών υπηρεσιών Hochtief. Η AviAlliance ελέγχει σήμερα το 40% του AIA, ενώ κατέχει μερίδιο 55% στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, 30% στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, 49% στο αεροδρόμιο του Αμβούργου και 40% στο αεροδρόμιο του San Juan.

10. Consortium of ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND S.C.A. SICAR and ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V B S.C.S. SICAV – RAIFArdian (formerly AXA Private Equity) is a France-based, independent private equity investment company, founded and managed by Dominique Senequier. It is one of the largest European-headquartered private equity funds.

Η Ardian (πρώην AXA Private Equity) είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα τη Γαλλία, που ιδρύθηκε και διαχειρίζεται ο Dominique Senequier. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με έδρα στην Ευρώπη.