Επανήλθε η παροχή ρεύματος σε νοικοκυριά τα οποία είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω οφειλών. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) επανασυνδέθηκαν περίπου 2.400 ρολόγια, με το κόστος να καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό επανασυνδέσεων που είχε συσταθεί στις αρχές του έτους.

Ωστόσο, το  ποσό των 10 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί στον λογαριασμό, αξιοποιήθηκε στο σύνολό του. Γι΄ αυτό το ΥΠΕΝ κατέθεσε σήμερα Τετάρτη προς ψήφιση στη Βουλή σχετική τροπολογία, προτείνοντας ρύθμιση για τη μεταφορά  επιπλέον ποσού στον ειδικό λογαριασμό επανασυνδέσεων.

 Η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων επανασύνδεσης ανήκει πλέον σε ειδικές επιτροπές που συστήνονται από τους δήμους και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ) και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιτροπές αυτές αξιολογούν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων (βάσει των κριτηρίων του νέου ΚΟΤ) και χορηγούν το ειδικό βοήθημα εφόσον η αποσύνδεση αφορά κύρια κατοικία.

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:

  • 100% κάλυψη για οφειλές έως 6.000 ευρώ
  • 75% κάλυψη για οφειλές 6.001-9.000 ευρώ
  • 50% κάλυψη για οφειλές  9.000-12.000 ευρώ
  • 30% κάλυψη για οφειλές  άνω των 12.000  ευρώ

    Έτσι, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται βοήθημα 4.000 ευρώ, για οφειλή 7.000 ευρώ βοήθημα 5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500 ευρώ και για οφειλή 20.000 ευρώ βοήθημα 6.000 ευρώ.

    Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται για τους δικαιούχους του ειδικού επιδόματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, είναι:

  1. συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, σε Ελλάδα ή εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000 ευρώ.
  2. το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα όρια του παρακάτω πίνακα:

οικογενειακή κατάσταση

ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού

1 άτομο

9.000 ευρώ

μονογονεϊκή + 1 ανήλικος

ή 2 ενήλικοι

13.500 ευρώ

μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος

15.750 ευρώ

μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί

18.000 ευρώ

μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος

24.750 ευρώ

μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος

ή 4 ενήλικοι

27.000 ευρώ