Χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίους

Τη δημιουργία πλειάδας Ταμείων και funds για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που από τον Αύγουστο και μετά θα αποτελεί το βασικό εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων.

Τη δημιουργία πλειάδας Ταμείων και funds για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που από τον Αύγουστο και μετά θα αποτελεί το βασικό εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων.
Το σχέδιο αναφέρεται αναλυτικά στη «Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης» και όπως επισημαίνεται στόχος είναι τα νέα αυτά μέσα να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό των τραπεζών στην οικονομία μέχρι τα πιστωτικά ιδρύματα να επανέλθουν πλήρως στη δανειοδότηση επενδύσεων.
Πιο συγκεκριμένα τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι:
 • ˜ Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EquiFund»: Παρέχει κεφάλαια με τη μορφή Ιδίων Κεφαλαίων (Equity), Επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital), Seed Capital κ.λπ. Χρηματοδότηση: 200 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Το EIF συμμετέχει με 60 εκατ. ευρώ και η EIB με περίπου 40 εκατ. ευρώ από το Σχέδιο Γιούνκερ (EFSI). Τέλος, οι ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν με επιπλέον ίδιους πόρους. Ετσι, τα συνολικά κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις είναι περίπου 500 εκατ. ευρώ.
 • ˜ Ταμείο Κατανομής Κινδύνων, «Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι και ΙΙ»: χορηγεί δάνεια σε ΜΜΕ με μειωμένο επιτόκιο ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτά που απαιτούνται από τις εμπορικές τράπεζες. Χρηματοδότηση: 400 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, 200 εκατ. ευρώ ανακυκλούμενα κεφάλαια από το αντίστοιχο εργαλείο του προηγούμενου ΕΣΠΑ και πρόσθετο κεφάλαιο τραπεζών ύψους 600 εκατ. ευρώ.
 • ˜ Global Loan: Εγγύηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ETEπ στις 4 συστημικές τράπεζες για τη χορήγηση δανείων αποκλειστικά σε ΜΜΕ, εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός όγκος των κεφαλαίων που θα διοχετευθούν στις επιχειρήσεις είναι 1 δισ. ευρώ.
 • ˜ Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility): Είναι το πρώτο προϊόν αυτού του τύπου από την ΕΤΕπ και διατίθεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα παρέχει εγγυήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ σε ξένες τράπεζες, καλύπτοντας το 85% των κινδύνων από τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ.
 • ˜ Δημιουργία ενός Ταμείου Συμμετοχών (Equity Fund of Funds) που θα χρησιμοποιεί πόρους από το ΠΔΕ, σύμφωνα με τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Συμπληρωματικά με το EquiFund, θα καλύψει σημαντικό μέρος της ζήτησης για χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών κεφαλαίων.
 • Επιπλέον, για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των ΜΜΕ, αναπτύσσεται ένα υγιές περιβάλλον μικροχρηματοδότησης και συλλογικής χρηματοδότησης, με σκοπό να παρέχονται επαρκή και προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία με λογικό κόστος σε μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Microfinance
 • Η μικροχρηματοδότηση είναι η παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικά ή άλλα παραδοσιακά εργαλεία χρηματοδότησης. Στην ΕΕ, αναγνωρίζεται ευρέως ως αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Η κυβέρνηση, με τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών μικροχρηματοδότησης, έχει διπλό στόχο:
 • ˜ Ανάπτυξη των Μικροχρηματοδοτικών Ιδρυμάτων (MFI) ως δευτερογενή αγορά χρηματοδότησης.
 • ˜ Υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και άλλων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων.
Τα δίκτυα των Μικροχρηματοδοτικών Ιδρυμάτων (MFI) θα αναπτυχθούν ως επέκταση και συμπλήρωση των κύριων χρηματοπιστωτικών αγορών, με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών. Θα είναι σε θέση να παρέχουν δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ σε ΜΜΕ, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες ομάδες-στόχους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, η κυβέρνηση θα θεσπίσει αυστηρό νομικό πλαίσιο για την επίβλεψη και ρύθμιση της λειτουργίας των ΜFI και την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των καταναλωτών.
Crowdfunding
Το Crowdfunding εισήχθη πρόσφατα στο ελληνικό νομικό σύστημα. Ο νόμος εποπτεύει τις απαιτήσεις εκλεξιμότητας των διαχειριστών συστημάτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν. Περιορίζει την αξία των τίτλων σε 500.000 ευρώ ανά εκδότη για περίοδο 12 μηνών, εισάγει περιορισμούς για τη διασφάλιση του επενδυτικού κινδύνου, οργανωτικές απαιτήσεις για τους διαχειριστές, καθώς και ελάχιστη παροχή πληροφοριών (λεπτομερείς παράγοντες κινδύνου, προειδοποιήσεις για πιθανή απώλεια κεφαλαίου κ.λπ.).
Αυτές οι στρατηγικές και τα εργαλεία επιδιώκουν να εφαρμόσουν μια στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ειδικές πολιτικές της ΕΕ.
Προγράμματα για έργα υποδομής και ενεργειακής απόδοσης

Εκτός από τις ΜΜΕ, το κείμενο παρουσιάζει και διάφορα χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση νέων έργων υποδομής και ενεργειακής απόδοσης. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη δημόσιων, ιδιωτικών ή ΣΔΙΤ έργων:

 • ˜ Ταμείο υποδομών (Infrastructure Fund): Το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει μικρά και μεσαία έργα υποδομών, κυρίως στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα, καθώς και έργα τουρισμού και αστικής ανάπτυξης. Για τη χρηματοδότηση του Ταμείου, ενεργοποιήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους μέσω δανείου της ελληνικής κυβέρνησης από την ΕΤΕπ.
 • ˜ Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και ΙΙ με 2 δισ. ευρώ: Πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων σε τοπικές αρχές (δήμοι – περιφέρειες). Θα παρέχει δάνεια στις τοπικές αρχές από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (CDLF) μέσω γραμμής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ. Θα χρηματοδοτήσει έργα για παροχή καθαρού νερού, αποχέτευσης, προστασίας από πλημμύρες, ανάκτησης από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης γεωργικών εκτάσεων και κατασκευής αγροτικών δρόμων.
 • ˜ Πρόγραμμα Εφαρμογής Τοπικού Χωροταξικού Σχεδίου: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα χορηγήσει επενδυτικά δάνεια στους δήμους για την προετοιμασία των Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων υπό την ευθύνη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας έτσι τον χωροταξικό σχεδιασμό για όλη τη χώρα και διασφαλίζοντας τη νομική και θεσμική ασφάλεια των επενδύσεων. Χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ και από εθνικούς πόρους.
 • ˜ Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης για Ιδιωτικές Κατοικίες: Θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση της ενέργειας των κτιρίων κατοικιών, την έξυπνη χρήση και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, τους εθνικούς πόρους και τα τραπεζικά ταμεία. Η τελική επένδυση αναμένεται να φθάσει το 1 δισ. ευρώ.
 • ˜ Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων: Θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk