Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την ATTICA Συμμετοχών η οποία προέβλεπε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην HSW καθώς και στην αγορά 2 πλοίων.
Συγκεκριμένα: Στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, με ημερομηνία 26/10/2017, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι ακόλουθες επιμέρους και αλληλεξαρτώμενες (en bloc) συναλλαγές:
* Πώληση από τις Μινωικές των 37.667.504 μετοχών της HSW οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στην Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών έναντι τιμήματος 78.500.000 ευρώ.
* Αγορά από τις Μινωικές του πλοίου «HIGHSPEED 7» από την εταιρεία HSW έναντι συνολικού τιμήματος €25.000.000 ευρώ.
* Αγορά του πλοίου «SUPEREFAST XII» από την εταιρεία Grimaldi Euromed SpA, θυγατρική του Ομίλου Grimaldi και κύριο μέτοχο των Μινωικών Γραμμών, το οποίο ανήκει στην εταιρεία ATTIΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100% θυγατρική της ATTICA Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, έναντι συνολικού τιμήματος €74.500.000 ευρώ.
Οι Μινωικές εκτιμούν ότι η υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας θα ενισχύσει περαιτέρω την ταμειακή θέση της εταιρείας καθώς και την χρηματοοικονομική της διάρθρωση ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή ανάπτυξη με την δραστηριοποίησή της σε νέες γραμμές.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Με τη συναλλαγή αυτή η Attica Συμμετοχών ελέγχει πλέον το σύνολο σχεδών των μετοχών της HSW αφού προν λίγες ημέρες είχε ολοκληρωθεί και η απόκτηση του 48,69% της HSW από την Τράπεζα Πειραιώς.