Cenergy Holdings: Υπογεγραμμένες συμβάσεις €480 εκατ.

Με «προίκα» υπογεγραμμένες συμβάσεις 480 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 440 εκατ θα εκτελεστούν εντός του 2018, η εταιρεία Cenergy Holdings (Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια) ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Με «προίκα» υπογεγραμμένες συμβάσεις 480 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 440 εκατ θα εκτελεστούν εντός του 2018, η εταιρεία Cenergy Holdings (Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια) ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.
Τα Ελληνικά Καλώδια θα μετάσχουν σε διαγωνισμούς αξίας 1 δις. ευρώ και τα Σωληνουργεία Κορίνθου σε διαγωνισμούς 500 εκατ. ευρώ.
Η Cenergy, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών ανακοίνωσε πως το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 758 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 10%, έναντι 692 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων.
Τα 336 εκατ. προήλθαναπό την Σωληνουργεία Κορίνθου και τα 442 εκατ. ευρώ από τα Ελληνικά Καλώδια.
Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (α-EBITDA*) υποχώρησαν ελαφρά στα 57,3 εκ. ευρώ έναντι 59,7 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω συναλλαγματικών διαφορών.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους βελτιώθηκαν οι λειτουργικές επιδόσεις της εταιρίας, καθώς το α-EBITDA για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 34,6 εκ. ευρώ έναντι 22,7 εκ. ευρώ για το α ‘εξάμηνο του 2016.
Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT) υποχώρησαν στα 35,1 εκ. ευρώ έναντι 39,5 εκ. ευρώ το 2016.
Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκ. ευρώ έναντι ενοποιημένων κερδών προ φόρου εισοδήματος 2,8 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω έκτακτης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 8,9 εκ. ευρώ. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος εξαιρουμένης της έκτακτης πρόβλεψης ανέρχονται σε 1,7 εκ. ευρώ.
Τέλος, οι ζημιές της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 4,78 εκ. ευρώ (2016: ζημιές ύψους 3,77 εκ. ευρώ).
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 379 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο (1%) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (69 εκ. ευρώ) και αποτελούν το 15% του κυκλοφορούντος ενεργητικό.
Ο δανεισμός των εταιριών της Cenergy Holdings στις 31 Δεκεμβρίου 2017 περιλάμβανε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά 23% και 77%, αντίστοιχα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και συγκεκριμένων έργων σε εξέλιξη. Στα τέλη του 2017, ποσό ύψους 89 εκ. ευρώ που συνδεόταν με κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια που είχαν λάβει η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Ελληνικά Καλώδια το 2013 μεταφέρθηκε στα βραχυπρόθεσμα δάνεια δεδομένου ότι, με βάση τα προγράμματα αποπληρωμής, το ποσό είναι πληρωτέο εντός του 2018. Επί του παρόντος, η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Ελληνικά Καλώδια βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες προκειμένου να επιτύχουν τη μετατροπή σημαντικού μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού τους σε μακροπρόθεσμο. Η Διοίκηση και των δύο θυγατρικών εταιριών εκτιμά ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν με επιτυχία μέσα στο 2018.

Επιχειρησιακή επισκόπηση:
§ Κατά τη διάρκεια του 2017 εκτελέστηκαν αρκετά σημαντικά έργα:
• Ολοκληρώθηκε η παραγωγή σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), το μεγαλύτερο έργο που έχει ανατεθεί ποτέ στη Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε
• Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και η Fulgor Α.Ε» συνέχισαν την εκτέλεση σημαντικών καλωδιακών διασυνδέσεων για λογαριασμό της Tennet και της Energinet στην Βόρεια Ευρώπη, ενώ εντός του 2017 ξεκίνησε η εκτέλεση νέων έργων, όπως το έργο «Καφηρέας» στην Ελλάδα για λογαριασμό της Enel.
Η Ελληνικά Καλώδια συμμετείχε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2018, κατασκευάζοντας τμήμα του έργου που αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών Σύρος-Τήνος, Σύρος-Πάρος και Σύρος-Μύκονος.
§ Ανάθεση νέων έργων:
• Η Σωληνουργεία Κορίνθου κέρδισε δύο έργα για την παράδοση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
• Υπογράφηκε συμφωνία για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector.
• Ανάθεση σύμβασης προμήθειας υποβρύχιων καλωδιακών συστημάτων για το Αρθρωτό Παράκτιο Δίκτυο (MOG) στη Βόρεια Θάλασσα στην Cablel® Ελληνικά Καλώδια.
Η επιτυχημένη εκτέλεση τέτοιων έργων αποτυπώνει την ικανότητα αυτών των θυγατρικών να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κλάδου διανομής ενέργειας σε μια ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά.

Τάσεις της αγοράς:
Ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές αγορές για έργα ενέργειας και καλώδια τηλεπικοινωνιών. Θετικές τάσεις στις τιμές και αύξηση ζήτησης.
Άνοδος στις τιμές των μετάλλων. Ανάκαμψη των τιμών πετρελαίου και αερίου προς το τέλος του 2017.
Επιβράδυνση στις αγορές καλωδιακών προϊόντων (commodities) στην Ευρώπη, μία συνεχιζόμενη τάση, η οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικό του δεύτερου μισού του 2016.
Στις αρχές του 2018, το αίσθημα προστατευτισμού στην αγορά των ΗΠΑ, το οποίο εκφράστηκε μέσω της έρευνας για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος (ονομαστικής διαμέτρου άνω των 16,4 ιντσών) εναντίον της Ελλάδας και πέντε ακόμη χωρών και των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 232 για τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου δημιουργούν ένα αβέβαιο περιβάλλον στον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Παρά τον διαρκή προβληματισμό για θέματα όπως η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, οι προαναφερθείσες εξελίξεις στις ΗΠΑ και ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των διακυμάνσεων των τιμών μετάλλων, αναμένουμε ότι οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικής και χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας θα μετριάσουν κάθε αρνητική επίδραση.
Μεταγενέστερα γεγονότα
Στις αρχές του 2018, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce) ξεκίνησε έρευνα για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος (ονομαστικής διαμέτρου άνω των 16.4 ιντσών) εναντίον της Ελλάδας και πέντε ακόμη χωρών (Καναδά, Κίνας, Ινδίας, Κορέας και Τουρκίας) βάσει σχετικών αιτήσεων που υπεβλήθησαν από έξι παραγωγούς των ΗΠΑ. Ακολούθως, ως αποτέλεσμα των αιτήσεων αυτών, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (United States International Trade Commission, USITC) απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ λόγω των εισαγωγών σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, την Κορέα και την Τουρκία. Για τις εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από την Ελλάδα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (USITC) απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, έχει υπαχθεί στην προαναφερθείσα έρευνα καθώς είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων η έρευνα αυτή θα είναι χρονοβόρα και θα χρειασθεί περισσότερο από οκτώ μήνες για να ολοκληρωθεί. Οποιαδήποτε εκτίμηση σχετικά με την επίδραση της ανωτέρω έρευνας επί των οικονομικών καταστάσεων της Σωληνουργείας Κορίνθου, θυγατρικής της Cenergy Holdings, θεωρείται ως πρόωρη. Σημειώνεται πως το 24% των πωλήσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου προήλθε το 2017 από την αγορά των ΗΠΑ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk