Διευκολύνσεις για τα πρόστιμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υπ. αριθμ. 616Β/23-2-2018) η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την επικείμενη – κατόπιν πρότασης νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – τροποποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στην πληρωμή των προστίμων, που επιβάλλονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υπ. αριθμ. 616Β/23-2-2018) η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την επικείμενη – κατόπιν πρότασης νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – τροποποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στην πληρωμή των προστίμων, που επιβάλλονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αιτία για την επικείμενη τροποποίηση της σχετικής νομοθετικής διάταξης , όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο νομικός συνεργάτης του, Δημήτρης Σταματελόπουλος, αποτέλεσε η διαπιστωμένη χαμηλή εισπραξιμότητα των προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς μέχρι σήμερα, η νομοθεσία περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν.3959/2011) δεν περιλαμβάνει διευκολύνσεις για την πληρωμή των ήδη επιβληθέντων προστίμων, με αποτέλεσμα να ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο.

Λόγω δε της μέχρι σήμερα απουσίας νομοθετικής ρύθμισης για την διευκόλυνση στην πληρωμή των επιβαλλόμενων προστίμων και προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της αποτρεπτικότητας, που εξυπηρετεί η επιβολή του προστίμου, η Επιτροπή, κρίνοντας κατά πλειοψηφία, επί του σχετικού ερωτήματος, θεώρησε αρχικά, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σχετικής διάταξης και την πρόβλεψη δυνατότητας διευκόλυνσης στην καταβολή των επιβαλλομένων προστίμων, την παραίτηση της επιχείρησης από το δικαίωμα της άσκησης ενδίκων μέσων, ή βοηθημάτων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων και στην συνέχεια, ως απαραίτητη, την πρόβλεψη στην σχετική νομοθετική διάταξη, αυτής της ίδιας (της Επιτροπής Ανταγωνισμού), ως μόνης αρμόδιας αρχής να θέτει τις ειδικές προϋποθέσεις με απόφαση της – πλαίσιο, για την υπαγωγή στην ρύθμιση με την καταβολή δόσεων .

Με γνώμονα, λοιπόν, την εξασφάλιση της απαιτούμενης ισορροπίας, αφενός ανάμεσα στο εύλογο συμφέρον μίας επιχείρησης και μάλιστα σε μία περίοδο μακράς διάρκειας οικονομικής κρίσης, να επιτύχει μετά την επιβολή προστίμου ευνοϊκότερο πρόγραμμα δόσεων – κατ’ εξαίρεση από τις προβλεπόμενες στον ΚΕΔΕ – και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί επαρκώς το δημόσιο συμφέρον, με όρους αποτελεσματικότητας, αποτρεπτικότητας και εισπραξιμότητας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν.3959/2011 ως εξής παρακάτω και αναμένεται η κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση:

Στο άρθρο 49 του Ν.3959/2011 προστίθενται παρ. 2 και 3 ως ακολούθως:

2. Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται : α) τα είδη των προστίμων που έχει επιβάλλει η Επιτροπή και τα οποία δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση, β) οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή, όπως ιδίως, η οικονομική κατάσταση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συνδυασμό με το ύψος του προστίμου, η οικονομική αδυναμία εφάπαξ καταβολής ,οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, η ρευστότητα της, η δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια μετόχων, ή τρίτων, ή σε δανεισμό, οι συνέπειες από την αναγκαστική είσπραξη, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ του συνόλου του προστίμου, γ) οι εξαιρέσεις από την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση, δ) οι ειδικότεροι όροι των ρυθμίσεων, όπως ιδίως η προκαταβολή μέρους του προστίμου, η παροχή εγγύησης ή διασφάλισης, ή εμπράγματης ασφάλειας, το εφαρμοστέο επιτόκιο για το τμήμα του προστίμου, που δεν προκαταβάλλεται, οι συνέπειες της καθυστέρησης της καταβολής δόσης, οι τυχόν προσαυξήσεις, ε) η διαδικασία επιβολής των αιτημάτων υποβολής και τα συναφή δικαιολογητικά, στ) οι περιπτώσεις απώλειας των ρυθμίσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής του άρθρου αυτού.

3. Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ή οι Προϊστάμενοι των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, στους οποίους αυτός μπορεί να εκχωρεί την αρμοδιότητα του, μπορούν να επιτρέψουν άπαξ την ρύθμιση σε δόσεις των προστίμων, που επιβάλλονται, ή έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από την υπόχρεο επιχείρηση ότι, δεν θα ασκήσει στο μέλλον οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ή σε περίπτωση που ήδη έχει ασκήσει ένδικο βοήθημα ή και μέσο κατ’ αυτής, μετά από την υποβολή δήλωσης παραίτησης από αυτό ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο, που υποβάλλεται παρά την κατά τα άνω υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καταβολής των προστίμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις …….και κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του καταλογιζόμενου προστίμου, ως εξής : Για πρόστιμο ως ……Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ……δόσεις ,για πρόστιμο ως ……Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ……δόσεις ……….

Το αίτημα για την υπαγωγή σε ρύθμιση, σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποβάλλεται από την υπόχρεη επιχείρηση στην αρμόδια φορολογική αρχή και συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής . Η αρμόδια φορολογική αρχή αποφασίζει για την συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή σε ρύθμιση και για τους ειδικότερους όρους της ρύθμισης και ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός 15 ημερών, με την αποστολή σε αυτήν επισήμου αντιγράφου της απόφασης της για ρύθμιση. Ομοίως εντός της ίδιας προθεσμίας ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε περίπτωση έκπτωσης του ενδιαφερομένου από την ρύθμιση.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk