• Αναζήτηση
 • €2,6 δισ. κατά της ανεργίας και του brain drain

  Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανακοπή του brain drain, δηλαδή του κύματος φυγής νέων στο εξωτερικό, αλλά και την κοινωνική οικονομία θα χρηματοδοτηθούν το 2018 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

  Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανακοπή του brain drain, δηλαδή του κύματος φυγής νέων στο εξωτερικό, αλλά και την κοινωνική οικονομία θα χρηματοδοτηθούν το 2018 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
  Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε δύο βασικούς τομείς. Τον Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής (1,4 δισ. ευρώ), που περιλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική οικονομία και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί). Τον Τομέα Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (1,1 δισ. ευρώ), που περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
  Απασχόληση και κοινωνική συνοχή: Στον Τομέα αυτόν υπάρχουν δράσεις που επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση με στόχους την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου και του μελλοντικού ενεργού πληθυσμού, τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και αξιοπρεπούς απασχόλησης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

  Κατάρτιση

  Ενδεικτικά, οι δράσεις που αφορούν τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και οι δράσεις που αφορούν την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ενισχύονται με 189 εκατ. ευρώ και 79 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από το 2018 μέχρι και το τέλος του 2020. Τα προγράμματα συμπεριλαμβάνουν και διαδικασίες παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής προκειμένου τα αποτελέσματά τους να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Σε εξέλιξη είναι σχετικές παρεμβάσεις από τις οποίες θα ωφεληθούν περισσότερα από 90.000 άτομα. Ακόμη, θα προωθηθεί η δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (583 εκατ. ευρώ για τα έτη 2015-2018) με στόχο την ενίσχυση των γυναικών μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία. Το 2017-2018 θα τοποθετηθούν στις σχετικές δομές περίπου 100.000 παιδιά, χωρίς καμία επιβάρυνση των οικογενειών τους.

  Εκπαίδευση

  Κεντρική επιλογή και για το 2018, όπως και για τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, μέσω της ενίσχυσης των σχολικών δομών, της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, της υλοποίησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, της ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της σύζευξης μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.
  Στον χώρο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έμφαση δίνεται στην εξέλιξη και αναβάθμιση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» με στόχο τη γενίκευση της εφαρμογής του, τη διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται αλλά και δημιουργεί καινοτομία, αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/τριών.
  Εντός του 2018 κομβικής σημασίας είναι η περαιτέρω στήριξη των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 με τη χρηματοδότηση να φτάνει τα 220 εκατ. ευρώ και με περισσότερες από 22.000 θέσεις εκπαιδευτικών. Σε αυτές τις παρεμβάσεις εντάσσονται και δράσεις που αφορούν την ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα σχολεία (Τάξεις υποδοχής) καθώς και εκπαιδευτικής υποστήριξης για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, θεμελιώδης είναι η ενίσχυση των δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της ποιότητάς της είναι η υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ανθρώπινου δυναμικού. Κεντρικός στόχος αποτελεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του φαινομένου εκροής ερευνητικού δυναμικού προς το εξωτερικό (brain drain) και από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν εντός του 2018 αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 22.000 φοιτητές, ερευνητές και διδάκτορες.
  Παράλληλα, θα συνεχιστεί η δράση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας» για νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Η πρόσκληση συνολικής χρηματοδότησης 7 εκατ. ευρώ για 1.861 επιστήμονες και ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο 2018. Ακόμη, η πλήρης ενεργοποίηση όλων των συμβάσεων των 245 ενισχυόμενων ερευνητικών ομάδων και των περίπου 950 ενισχυόμενων ερευνητών στο πλαίσιο της δράσης Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται από νέους ερευνητές έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2018.
  Ο προϋπολογισμός της δράσης για το 2018 ανέρχεται σε 14 εκατ. ευρώ.
  Μέσα στον νέο χρόνο αναμένονται και οι νέες προσκλήσεις των προγραμμάτων που αφορούν την παροχή υποτροφιών σε περίπου 330 υποψήφιους διδάκτορες, 380 μετα-διδάκτορες ερευνητές καθώς και 2.400 άπορους φοιτητές.
  Στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης η σύνδεση όλων των μορφών εκπαίδευσης και μάθησης θα εξυπηρετήσει τη βελτίωση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ διαφορετικών επιπέδων και τύπων προσόντων, διαμορφώνοντας παράλληλα ισχυρές ζεύξεις μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.
  Εντός του 2018 αναμένεται η σταδιακή αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και στο μεταλυκειακό έτος (τάξη μαθητείας) με ριζική επανεξέταση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών (12,5 εκατ. ευρώ).
  Ακόμη, πρόκειται να ενεργοποιηθεί δέσμη παρεμβάσεων ύψους 26 εκατ. ευρώ στην Α’ τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε 340 περίπου σχολικές μονάδες. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν την ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης, την υλοποίηση σχεδίων δράσης καθώς και συμπληρωματικών δράσεων. Το νέο έτος αναμένεται η περαιτέρω ενδυνάμωση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, με στόχο την επανένταξη ενηλίκων με χαμηλά τυπικά προσόντα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk