Σε επενδύσεις νέας γενιάς όπως είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα, η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, η στήριξη της καινονομίας και των startups, αλλά και μεγάλα έργα που χρονίζουν και έχουν μείνει στη μέση όπως το Κτηματολόγιο, θα κατευθυνθούν το 2018 οι πόροι του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» που χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Τις νέες προτεραιότητες καθόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος εκ των πραγμάτων διαχειρίζεται τους πόρους και έχει την ευθύνη του βασικού εργαλείου ανάπτυξης της οικονομίας που είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η ενεργοποίηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» κρίνεται μάλιστα αναγκαία στον βαθμό που τα μεγάλα έργα, δηλαδή οι οδικοί άξονες, όπως τα συνηθίσαμε, ολοκληρώθηκαν ενώ και οι ανάγκες της οικονομίας άλλαξαν.

Οι προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες που τέθηκαν είναι κυρίως έργα έρευνας και τεχνολογίας και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων. Αφορούν κυρίως αυτοαπασχόληση επιστημόνων, νεοφυή επιχειρηματικότητα, αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων και ενεργειακά έργα (υποδομές και εξοικονόμηση ενέργειας)
Τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος, εκτός των δράσεων επιχειρηματικότητας, είναι τα εξής:
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Στόχος του είναι η δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων σε καινοτόμους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, και η κάλυψη των κενών της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Διαχειριστής του Ταμείου είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
Το αρχικό κεφάλαιο των 400 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ αυξήθηκε με 128 εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά ΕΠ, σχεδόν από το σύνολο των ΠΕΠ. Με τη συμμετοχή των τραπεζών και των ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
EquiFund: Kύρια στόχευση του EquiFund αποτελούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικότητας. Το Ταμείο, μέσω συμμετοχών, θα στηρίξει επιχειρήσεις κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, από τα πολύ πρώιμα ως αυτό της ανάπτυξής τους, μέσω τριών επενδυτικών παραθύρων. Στην επενδυτική πλατφόρμα EquiFund συμμετέχουν χρηματοδοτικά το Ελληνικό Δημόσιο με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με 60 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με 15 εκατ. ευρώ και ιδιώτες επενδυτές εγχώριοι και ξένοι (χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές).
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Το νέο Ταμείο Υποδομών, υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση επενδύσεων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
Εργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Οι δημόσιοι πόροι του Ταμείου, ύψους 450 εκατ. ευρώ, προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές:
l
Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ: 200 εκατ. ευρώ.
l Εθνικοί πόροι: 200 εκατ. ευρώ.
l
Επιπρόσθετοι εθνικοί πόροι από τις επιστροφές του JESSICA που λειτούργησε την προγραμματική περίοδο 2007-2013: 50 εκατ. ευρώ.
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει πολύ σημαντικά έργα η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει το 2018:
Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα.
Το έργο, με προϋπολογισμό 83 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, αποσκοπεί, αρχικά, στη σύνταξη των ψηφιακών χαρτών που απεικονίζουν τα προσωρινά όρια των ακινήτων και τους «φερόμενους» σε αυτά ιδιοκτήτες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και, στη συνέχεια, στη δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων, δηλαδή της ψηφιακής βάσης δεδομένων που περιέχει τη χαρτογραφική απεικόνιση των ακινήτων και τα δικαιώματα επί αυτών.
Το έργο θα αφορά την εξυπηρέτηση άνω των 276.000 συναλλαγών γης ετησίως στις περιοχές τις οποίες καλύπτει και θα επηρεάζει πάνω από 600.000 δικαιώματα.
Superfast Broadband: Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ (2015) και του οποίου οι στόχοι, οι προσεγγίσεις και οι δράσεις ενσωματώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2020, με στόχευση τη δημιουργία δικτύων NGA που θα μπορούν άμεσα να αναβαθμιστούν για να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης στο Internet 1 Gbps.
Η δράση, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ 2014-2020), θα υλοποιηθεί με διάθεση κουπονιών για την ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ο χρήστης θα απευθύνεται στον πάροχο επιλογής του με το κουπόνι, με την προϋπόθεση ότι αυτός παρέχει την υπηρεσία και ως εκ τούτου μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πάροχοι.
Η δράση SFBB λειτουργεί συμπληρωματικά στις επενδύσεις των τριών μεγάλων παρόχων ΟΤΕ, Vodafone και Wind, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Mέσω των κουπονιών αναμένεται να ωφεληθούν 1,2 με 1,5 εκατoμμύρια χρήστες.
Regional Broadband Extension: Η δράση, η οποία αφορά δημόσια παρέμβαση για την αύξηση της διαθεσιμότητας για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, ακόμα και μετά την υλοποίηση του έργου Rural Broadband.
Η δράση RBE, στην οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ και 35 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ), αφορά την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών NGA.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: Στον τομέα Ενέργειας περιλαμβάνονται δύο έργα:
1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Διασύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 163 εκατ. ευρώ).
Το έργο αφορά τη σύνδεση της Κρήτης με το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς (Σύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο, υποβρύχιο καλώδιο AC, 150 kV, 200 MVA).
2. Αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο (Φάση Β), με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 26 εκατ. ευρώ.

Πλήρης υλοποίηση του προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», με συνολική δημόσια συνεισφορά 248 εκατ. ευρώ, συνδυασμό επιχορήγησης και δανείου μέσω τραπεζών, έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Με την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής των τραπεζών στις αρχές του 2018 θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήματα για υπαγωγή των κατοικιών τους στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ». Αρα το 2018 αναμένονται η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος και η χρηματοδότηση των σχετικών παρεμβάσεων.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ