Στην Διαύγεια αναρτήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας και των όρων παραχώρησης, των συνεπειών της παράβασης τους, των επιβαλλόμενων κυρώσεων, και των λόγων ανάκλησης της παραχώρησης της έκτασης της περιοχής Λιπασμάτων της οποίας η αποκλειστική χρήση αποδόθηκε στο Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας με την διάταξη του άρθρου 19 του Νόμου 4404/2016 (ΦΕΚ 126Α) για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις».

Η απόφαση που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή και της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου αναφέρεται στους όρους της παραχώρησης της χρήσης της περιοχής των «Λιπασμάτων», δηλαδή της χερσαίας έκτασης ( περίπου 86.000 τμ ) εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ που εκτείνεται από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας (δεξαμενές καυσίμων).
Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα 50 έτη ενώ ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησιμοποίηση του παραχωρούμενου χώρου από τον Δήμο για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παραχωρείται… Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση όπως και η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης ή μέρους αυτής, σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα…Ο Δήμος δύναται δυο μήνες προ της λήξεως του χρόνου της παραχώρησης να αιτηθεί την παράταση αυτής. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το Ελληνικό Δημόσιο, με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα της παράτασης του χρόνου της παραχώρησης.»