• Αναζήτηση
 • Αναδιάρθρωση δανεισμού €86,6 εκατ. για το θεραπευτήριο Υγεία

  Το θεραπευτήριο Υγεία (όμιλος MIG) ανακοίνωσε πως υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου πρόσθετη τροποποιητική πράξη για την αναδιάρθρωση ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2012 με υπόλοιπο 86,6 εκατ. ευρώ.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Το θεραπευτήριο Υγεία (όμιλος MIG) ανακοίνωσε πως υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου πρόσθετη τροποποιητική πράξη για την αναδιάρθρωση ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2012 με υπόλοιπο  86,6 εκατ. ευρώ.
  «Η πρόσθετη πράξη τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και στην ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών της εταιρείας ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών της αναγκών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υγεία.
   H υπογραφή της πρόσθετης πράξης τροποποίησης αφορά το από 28/9/2012 πρόγραμμα  εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με κάλυψη από τις Πειραιώς, Eurobank και Alpha, με εκπρόσωπο και πληρεξούσιο καταβολών την πρώτη, ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την υπογραφή της πρόσθετης πράξης την 21η Νοεμβρίου 2017, ποσού €86.645 χιλ.
  Οι βασικοί όροι της πρόσθετης πράξης τροποποίησης του προγράμματος προβλέπουν τα κάτωθι:
  -Την παράταση της ημερομηνίας λήξης κατά 5 έτη, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για 2 έτη,
  -Την τρίμηνη περίοδο εκτοκισμού με μείωση του περιθωρίου επιτοκίου στο 4% ετησίως,
  -Την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του υφιστάμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις,
  -Την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εξαμηνιαίων και Ετήσιων).
  Για το ως άνω πρόγραμμα έχουν παρασχεθεί οι συνήθεις, για αυτής της μορφής Δανείων, εξασφαλίσεις.
  Οικονομία