• Αναζήτηση
 • Ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελεγχθούν εντός του 2017

  Συνέχεια στο σίριαλ με το ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται και πως πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι ανά περίπτωση, δίνει το υπουργείο Οικονομικών με μία νέα διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς τα ερωτήματα και οι απορίες των ενδιαφερόμενων ελεγχόμενων και μη είναι πολλά.

  Συνέχεια στο σίριαλ με το ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται και πως πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι ανά περίπτωση, δίνει το υπουργείο Οικονομικών με μία νέα διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς τα ερωτήματα και οι απορίες των ενδιαφερόμενων ελεγχόμενων και μη είναι πολλά.

  Με τη νέα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών προτεραιοποιημένων και μη υποθέσεων ελέγχων ή ερευνών, που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017.

  Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της 21 Σεπτεμβρίου 2017 δεν έχουν θεωρηθεί οι σχετικές με την υπόθεση εκθέσεις ελέγχου ή δεν έχουν υπογραφεί οι πληροφοριακές εκθέσεις από τον αρμόδιο κατά περίπτωση προϊστάμενο των Υπηρεσιών Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

  Για τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και για τις φορολογίες για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας αυτής, ελέγχονται ή ερευνώνται κατά προτεραιότητα και συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου ή πληροφοριακές εκθέσεις, ως εξής:

  – Χρήσεις 2011 και μετά: Ισχύει ο κανόνας πενταετούς παραγραφής

  – Χρήσεις 2008 και μετά: Ελέγχονται εφόσον υπάρχει φοροδιαφυγή η οποία διαπιστώνεται από τον διενεργηθέντα έλεγχο, ύστερα και από την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τις έγγραφες απόψεις του φορολογούμενου.

  – Χρήσεις 2006 και μετά: Ελέγχονται εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία

  – Χρήσεις από 2001 και μετά: Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

  Σε κάθε περίπτωση για όλες τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013, ισχύουν και οι λοιπές διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρων που προβλέπονται στα άρθρα 84 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και 57 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), ενώ για τις φορολογίες κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) και τελών χαρτοσήμου, ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. Ειδικά για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής που προβλέπονται για χρήσεις μέχρι 31/12/2014.

  Στην περίπτωση που έως 21 Σεπτεμβρίου 2017 (χρόνο δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.), ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων ή δεν έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, συντάσσεται μόνο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του.

  Εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποστέλλουν αναφορά απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια Αρχή.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk