• Αναζήτηση
 • Οι 200 μεγαλύτεροι οφειλέτες του Δημοσίου με ονοματεπώνυμο

  Το ιλιγγιώδες ποσό των 19,68 δισ. ευρώ χρωστούν 6.225 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στην εφορία τα ονόματα των οποίων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επικαιροποιώντας τη σχετική λίστα.

  Το ιλιγγιώδες ποσό των 19,68 δισ. ευρώ χρωστούν 6.225 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στην εφορία τα ονόματα των οποίων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επικαιροποιώντας τη σχετική λίστα.

  Το Βήμα παρουσιάζει με ονοματεπώνυμο και σύνολο χρεών τους 200 μεγαλύτερους οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου με συνολικά χρέη 9,94 δισ. ευρώ. Βέβαια τα περισσότερα είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και θα έπρεπε κάποια στιγμή το Υπ. Οικονομικών να ξεκαθαρίσει τι από όλα αυτά μπορεί να εισπράξει

  Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ.

  Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 05/07/2016, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 05/07/2015 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 05/07/2016.

  Στην λίστα κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές αποβιωσάντων και πτωχών.

  Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.

  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

  Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.

  Την ίδια στιγμή ξεκινά σύντομα η πλήρης αυτοματοποιημένη διαδικασία κατασχέσεων από την ΑΑΔΕ

  Η αρμόδια διεύθυνση εισπράξεων της ΑΑΔΕ με έγγραφο που έστειλε στη Βουλή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

  «Σύμφωνα με τις διατάξεις ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα ( κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 και των άρθρων 30,30Α και 30Β του ΚΕΔΕ ) ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών, για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους, είτε αθροιστικά, είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, επέρχεται αυτοδικαίως αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο καθίσταται δικαιούχος του συνόλου αυτής. Η κατάσχεση δεν αίρεται πριν την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο αυτή επιβλήθηκε.

  Ωστόσο, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις.
  Η διεύθυνση Ελέγχων με το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζει ότι το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Για την ενεργοποίηση όμως του ακατάσχετου ως άνω ποσού, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός.

  Τέλος σημειώνει ότι η υπαγωγή οφειλής σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών 12 δόσεων ,η οποία ενεργοποιείται με την καταβολή της α’ δόσης, παρέχει ευεργετήματα στον οφειλέτη, μεταξύ των οποίων αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Επιπροσθέτως, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα – μεταξύ άλλων δικαιωμάτων – μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

  Από την πλευρά της η Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) αναφέρει για το ίδιο θέμα τα εξής: «Σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ότι δεν υφίσταται διαδικασία αυτόματης έκδοσης κεντρικά κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κατασχετηρίου εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ηλεκτρονικά μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί στις Δ.Ο.Υ από το τέλος του 2013, κατόπιν της έγκρισης και υπογραφής του από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Επίσης, η υπηρεσία μας έχει ήδη δρομολογήσει την υλοποίηση της αυτοματοποιημένης πίστωσης των κατασχεθέντων ποσών στις οφειλές για τις οποίες έχει εκδοθεί το κατασχετήριο, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών και πρόκειται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο άμεσο μέλλον.»

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk