• Αναζήτηση
 • Νέα πρόστιμα από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 796η/18.9.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 796η/18.9.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 100.000 στην εταιρία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3556/2007 και του άρθρου 1 της απόφασης 8/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χετικά με το περιεχόμενο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016. Ειδικότερα, η εταιρία δεν προέβη σε αναγνώριση ζημιάς απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών της εταιριών. Σημειώνεται ότι, τα λάθη της ως άνω χρήσης διορθώθηκαν στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε την 30.6.2017, με συνέπεια να επιβαρυνθούν τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά € 33 εκατ. και τα αποτελέσματά του κατά περίπου € 31,5 εκατ. Στο ως άνω ενημερωτικό δελτίο έχουν παρατεθεί οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις.
  • Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία «THE IVY UMBRELLA FUND AIF 1 GLOBAL ASSET ALLOCATION VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LTD» στην Ελλάδα από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.», σύμφωνα με το ν. 4209/2013.
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3283/2004, κατά τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Για το ίδιο θέμα, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ
  ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 132/19.5.1998 και του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 1/462/7.2.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η τελευταία φέρει ευθύνη για τις ενέργειες της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» η οποία ενεργούσε ως αντιπρόσωπός της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων (i) του άρθρου 25 του ν.3606/2007 όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και (ii) του άρθρου 16 της
  υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 7.000 στην «ORANGE PARTNERS ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.3340 και των άρθρων 25 και 29 του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αποφάσεων υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 και 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της τόσο από την ίδια όσο και από συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της. Επίσης, την επιβολή προστίμου ύψους € 4.000 στην ίδια εταιρία για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 2/363/30.11.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των άρθρων 5, 8, 13, 14 και 20 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους συνολικού ύψους € 7.000 στην εταιρία «INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 18 του ν. 3340/2005, του άρθρου 10 του ν. 4141/2013, των άρθρων 3, 8 και 24 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των άρθρων 5, 6 και 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της καθώς και για ελλείψεις στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και μη ορθής χρήσης κεφαλαίων πελατών της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως καθολική διάδοχο της «MILLENNIUM BANK», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 5, 8, 13, 14 και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή
  επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», για παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, ως προς τη χρήση των ώριμων πιστωτικών υπολοίπων πελατών της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 στην εταιρία «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16, της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά έως 378.884.574 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk