Άνοιξε στις αρχές της εβδομάδας τοJobCenterπου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το Κέντρο Επανένταξης στην εργασία αποτελεί μια πρωτοβουλία στον τομέα της απασχόλησης τηςBritishAmerican Tobacco Hellasκαι στην Αθήνα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στο κέντρο της πόλης για τους πολίτες που διαμένουν στις Κοινωνικές Κατοικίες του Δήμου, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ήδη την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τουJobCenter, 15 πολίτες πέρασαν από συνεντεύξεις με στόχο την ένταξή τους σύντομα στην αγορά εργασίας. ΤοJobCenterδιαθέτει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και στις υπηρεσίες τουπεριλαμβάνονται ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση και κοινωνικούς φορείς για την δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.
«Η έναρξη λειτουργίας τουJobCenterσηματοδοτεί το ξεκίνημα για αυτό το νέο μηχανισμό διεθνών προδιαγραφών κατά της ανεργίας που φέρνουμε στη χώρα και θα παρέχει όχι μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και παράλληλα θα συνδέει τους συμμετέχοντες με την αγορά εργασίας. Πέρα από την αξία που καθημερινά δίνουμε σε όλες τις δραστηριότητές μας, θεωρήσαμε απαραίτητο να συμβάλλουμε στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα προσφέροντας στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων αυτό το πρότυπο εργαλείο», αναφέρειο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων τηςBritish American TobaccoHellasκ. Στέφανος Διανέλλος.
«ΤοJobCenterθα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καιιδιαίτερα όσων φιλοξενούνται στο πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου Αθηναίων.Ήδη, η ενεργοποίηση είναι μεγάλη και είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσειώστε οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν γρήγορα στα πόδια τους και να μπορέσουνκαι να ανεξαρτητοποιηθούν» ανέφερεη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κ. Μαρία Στρατηγάκη.
ΤοJobCenterέχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανθρώπων σε ανάγκη στη διαχείριση της μετάβασης κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας ως και την επαγγελματική αποκατάστασή τους καιστη λειτουργία του εκτός από τους ειδικούς σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ψυχολογίας, θα συμβάλλουν και εργαζόμενοι τηςBritishAmericanTobaccoHellas.
Η πρωτοβουλία αυτή τηςBritishAmerican Tobacco Hellasαποτελεί συνέχεια της δημιουργίαςΚοινωνικών Κατοικιών που συνέβαλλαν στο να δοθεί λύση στο πρόβλημα στέγασης πολιτών χωρίς σπίτι, μέσα από τις διαδικασίες επιλογής των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων αυτών, ηBritishAmerican Tobacco Hellasέχει δημιουργήσει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα Αγγλικών, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διοικητικής υποστήριξης που οδηγούν σε πιστοποίηση.
.