Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο (% ΑΕΠ) ιδιωτικής κατανάλωσης και παράλληλα το χαμηλότερο μερίδιο συνολικής επένδυσης, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ των 28, όπως αναφέρεται στο τελευταίο τεύχος από την εβδομαδιαία ανάλυση της Eurobank «7 Ημέρες Οικονομία».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, ένα εκ των βασικών αποτελεσμάτων της πρωτόγνωρης, για ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς, ελληνικής μεγάλης ύφεσης (the Greek Great Depression) ήταν η σημαντική αλλαγή της σύνθεσης του ΑΕΠ.

Το μερίδιο (%ΑΕΠ) της ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύθηκε κατά +5,1 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ), ήτοι από 64,8% το 2007 στο 69,9% το 2015, της δημόσιας κατανάλωσης μειώθηκε οριακά κατά -0,4 ΠΜ (από 20,5% στο 20,1%), του ακαθαρίστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου συρρικνώθηκε κατά -14,5 ΠΜ (από 26,0% στο 11,5%), των εξαγωγών αυξήθηκε κατά +9,4 ΠΜ (από 22,5% στο 31,9%) και των εισαγωγών μειώθηκε κατά -3,2 ΠΜ (από 35,0% στο 31,8%).

Σημειώνεται, ότι η αύξηση του μεριδίου της ιδιωτικής κατανάλωσης οφείλεται στη διαδικασία εξομάλυνσης της κατανάλωσης μέσω μείωσης του πλούτου των νοικοκυριών (π.χ. κατοικιών, μετοχών, ομολόγων, καταθέσεων κ.ά.).

Επιπροσθέτως, η ενίσχυση του μεριδίου των εξαγωγών ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η εξωτερική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες ενισχύθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη εγχώρια.

Οι προαναφερθείσες μεταβολές, τουλάχιστον όσον αφορά τα μερίδια της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες που βίωσε η οικονομία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1929-1933.

Στο εν λόγω χρονικό διάστημα η συνεισφορά της ιδιωτικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά +10,0 ΠΜ (από 62,0% το 1929 στο 72,0% το 1933) και της επένδυσης μειώθηκε κατά -16,0 ΠΜ (από 25,0% στο 9,0%).

Στα χρόνια του πρώτου σταδίου ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ, ήτοι 1933-1939 (με εξαίρεση το έτος 1937), το μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης επέστρεψε στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ της επένδυσης αυξήθηκε στο 16,0%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο ιδιωτικής κατανάλωσης και το χαμηλότερο επένδυσης ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ των 28.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέγεθος, η απόκλιση ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και την ΕΕ των 28 είναι στις +13,6 ΠΜ (69,9% vs 56,3% ή 54,9% σε όρους Ευρωζώνης) ενώ σε ό,τι αφορά το δεύτερο, διαμορφώνεται στις -8,0 ΠΜ (11,5% vs 19,5% ή 19,7% σε όρους Ευρωζώνης).

Η ταυτότητα του ΑΕΠ αποτελεί τον θεμελιώδη περιορισμό στη χρήση πόρων μίας οικονομίας, τονίζουν οι αναλυτές. Συνεπώς, η αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων, αναγκαία συνθήκη για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, προϋποθέτει την ανάκαμψη του μεριδίου της ιδιωτικής αποταμίευσης, την ύπαρξη όχι υπερβολικών πλεονασμάτων στον κυβερνητικό προϋπολογισμό και, ίσως για κάποιο χρονικό διάστημα, τη δημιουργία ελεγχόμενου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.