Ξεκινά το φθινόπωρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία.
Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στον χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης και έγκρισης νέων φαρμάκων, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.
Λειτουργούν δύο κατευθύνσεις (‘Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική’ και ‘Βιομηχανική Φαρμακολογία’) που απονέμουν η καθεμία το δικό της μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Ο τελικός τίτλος που απονέμεται είναι συνισταμένη του βασικού πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στον χώρο τους, με πιστοποιημένο χρόνο θητείας στη φαρμακοβιομηχανία.
Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να αποστέλλονται ως τις 22 Ιουλίου στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://cip.web.auth.gr/el