Σημαντική ανάκαμψη των εγχώριων οργανικών της κερδών προ προβλέψεων, εξάλειψη των ζημιών στην Ελλάδα και εμφάνιση οριακής καθαρής κερδοφορίας σε επίπεδο ομίλου, κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο α΄ τρίμηνο του 2016.

Σε γραπτή του δήλωση ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλός της, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή στην κερδοφορία και δείχνουν ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του προϋπολογισμού και των στόχων μας για το έτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2015 έκλεισε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την συμφωνία για την πώληση της Finansbank, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της τράπεζας στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

«Έχοντας θωρακιστεί κεφαλαιακά, η αρχή του 2016 σηματοδότησε την επικέντρωση των δυνάμεών μας στην βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας ταυτόχρονα με την συνέχιση της υλοποίησης των δεσμεύσεών μας με βάση το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης» υπογράμμισε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε πως «η Τράπεζα στοχεύει σε τρείς άξονες: σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας στην έξοδο από την ύφεση».

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τόνισε ότι «θα αποτελέσει τον αναμενόμενο καταλύτη για την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, και θα επιταχύνει την βελτίωση της ρευστότητας, την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας».

Συμπλήρωσε δε ότι «τόσο το σταθερό οικονομικό κλίμα, όσο και το θετικό κλείσιμο του πρώτου τριμήνου προμηνύουν ότι οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός κερδοφόρου 2016 επιτυγχάνονται και συνδράμουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας».

Τα βασικά μεγέθη

o Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα το Α΄ τρίμηνο ενισχύθηκαν σημαντικά σε €189 εκατ. (+23% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+4% σε τριμηνιαία βάση) και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (7,0% σε τριμηνιαία βάση)

o Τα εγχώρια καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €396 εκατ. (+1% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης προθεσμιακών καταθέσεων (-31μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και της περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA (-€3,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μέσες τιμές)

o Τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ανάκαμψη, ανερχόμενα σε €20 εκατ. (έναντι -€3 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015), αντικατοπτρίζοντας τη δραστική μείωση του κόστους ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ και ΙΙΙ

o Οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και αναμένεται να περισταλούν περαιτέρω μετά τη σχεδιαζόμενη εθελούσια έξοδο, το κόστος της οποίας έχει ήδη επιβαρύνει το Δ’ τρίμηνο του 2015

o Εξάλειψη ζημιών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα. Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €26 εκατ.

Δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 77% στην Ελλάδα, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Το εγχώριο κόστος κινδύνου αρχίζει να ομαλοποιείται στις 164 μονάδες βάσης

o Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε €127 εκατ. στο A΄ τρίμηνο του 2016

o Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στη λιανική τραπεζική διατηρείται σταθερά σε αρνητικά επίπεδα (-€136 εκατ.)

o Στον τομέα των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τριών επιχειρήσεων που είχαν ήδη κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPEs), η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα για δεύτερο συνεχές τρίμηνο

o Το εγχώριο κόστος κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 164 μ.β. από 329 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 77%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Η έκθεση σε ομόλογα Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ σημείωσε σημαντική μείωση στα €3,0 δισ. το Μάιο από €18,0 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2015

o Η έκθεση στον Πυλώνα ΙΙΙ εξαλείφθηκε και τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙ μειώθηκαν σημαντικά σε €3,0 δισ. (ονομαστική αξία) από €15,8 δισ. στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2015, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο όφελος που υπερβαίνει τα €160 εκατ.

o Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε €20,8 δισ. το Μάιο3 από €24,0 δισ. στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2015. Η άντληση ρευστότητας από το μηχανισμό ELA ανήλθε στα €11,2 δισ., συνιστώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο2. Η δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ανέρχεται σε €6,4 δισ.

o Η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά περίπου €4,0 δισ. από την πώληση της Finansbank που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και τις συμφωνηθείσες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ και NBGI

o Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα του κλάδου, σε 91% στην Ελλάδα (92% σε επίπεδο Ομίλου1), γεγονός που παρέχει στην ΕΤΕ μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας

Δείκτης CET 1 στο 17,2% μετά τις κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CoCos

o Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 17,2%4, εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης αυξάνεται σε 22,5%

o Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και εξαιρουμένων των CoCos, o δείκτης CET 14 ανέρχεται σε 16,7%