Σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις κατέληξαν οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit.

Τα βασικά στοιχεία της στυνεργασίας

Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.

Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών.

Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε ότι «η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση.

Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες.»

Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο – αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn – around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone, προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.»

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.

Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank και από κοινού με την Mediobanca για την Eurobank.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σχήμα

· Η Alpha Bank και η Eurobank συμφωνούν να αναθέσουν τη διαχείριση δανείων και συμμετοχών σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις, σε νεοϊδρυθείσα ελληνική εταιρία διαχείρισης («Manco»), την οποία θα διαχειρίζεται η Pillarstone, εξειδικευμένη εταιρία της ΚΚR.

· Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει μακροπρόθεσμη στήριξη μέσω νέων κεφαλαίων και επιχειρησιακή τεχνογνωσία σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να επανέλθουν σε πορεία ανάπτυξης. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοιχτή προς συμμετοχή και άλλων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

· Στόχος είναι τόσο οι επενδυτές όσο και οι τράπεζες να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας των αναδιαρθρώσεων που κρίνονται βιώσιμες, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εν αντιθέσει με την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα επέφερε άμεση αναγνώριση ζημίας στο αποτέλεσμα βάσει της τρέχουσας αξίας.

· Η εν λόγω πρωτοβουλία συνάδει με τη σύσταση της κοινοπραξίας Aktua, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να επιταχύνει την επίτευξη φιλικών διακανονισμών και συναινετικής επιλύσεως των διαφορών.

· Η KKR είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος διεθνής επενδυτής με μακροχρόνια εμπειρία στην ανασυγκρότηση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η KKR, σε συνεργασία με την Pillarstone, υλοποιεί ήδη ανάλογη πλατφόρμα διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ιταλία, σε συνεργασία με την Unicredit και την Instesa Sanpaolo.

· H Pillarstone είναι μία πλατφόρμα την οποία έχει συστήσει η KKR, προκειμένου να συνεργασθεί με Ευρωπαϊκές τράπεζες, με σκοπό τη δημιουργία αξίας από τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, και με έμφαση στην ανάπτυξη λειτουργικών μοντέλων που θα εξασφαλίζουν οφέλη για όλους τους εταίρους.

· Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Καθυστερήσεων Wholesale Banking της Τραπέζης για την επιλογή του προς διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η εταιρία διαχειρίσεως, μετά την ολοκλήρωση νομικού και οικονομικού ενδελεχούς ελέγχου κάθε εταιρίας, θα προτείνει σχέδιο αναδιαρθρώσεως καθώς και το ύψος των νέων κεφαλαίων που τυχόν απαιτείται να επενδυθεί. Το σχέδιο αναδιαρθρώσεως θα υπόκειται στην έγκριση των Τραπεζών.

· Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη δομή του χρηματοδοτικού οχήματος θα οριστικοποιηθούν κατόπιν διευκρινίσεων που αναμένονται από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων δανείων.

· Αναμένουμε εντός του 2016 την ενεργοποίηση και των δύο ανωτέρω «οχημάτων», τα οποία θα δώσουν από κοινού σημαντική ώθηση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.