Σε «συγκεκριμένους κύκλους» επιχειρεί για μία ακόμη φορά η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αποδώσει την παραποίηση των στοιχείων, κατά 50%, του διαγωνισμού που αφορούσε την επιλογή ιατρών για την κάλυψη 100 θέσεων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας.

Την ίδια στιγμή, η ίδια η ηγεσία του υπουργείου Υγείας παραδέχεται ότι έκανε δειγματοληπτικό έλεγχο της μοριοδότησης των ιατρών που είχε γίνει από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ όπου «διαπίστωσε λάθη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%». Επίσης, παραδέχεται ότι προχώρησε «σε επανέλεγχο όλων των φακέλων των υποψηφίων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μοριοδότηση θα είναι απολύτως σύμφωνη με τα δημοσιευθέντα στην προκήρυξη κριτήρια».
Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας από την απάντηση που έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής φαίνεται ότι δεν γνωρίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ (ΦΕΚ 831 Β’ / 29.6.2001). Στα άρθρα 28 και 29 αναφέρεται επακριβώς η διαδικασία των προσλήψεων μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο των στοιχείων και των φακέλων -έστω και δειγματοληπτικό- από την εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ο διαγωνισμός γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει το ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Αυτή εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου τούς επικρατέστερους υποψηφίους και το ΔΣ λαμβάνει απόφαση για την πρόσληψή τους προκειμένου να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 28 αναφέρεται: «1. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ο αριθμός, οι κατηγορίες, η ειδικότητα, τα προσόντα και η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας όλου του προς πρόσληψη προσωπικού. Με αποφάσεις επίσης του ΔΣ συγκροτούνται κατά περίπτωση επιτροπές που εισηγούνται στο ΔΣ το οποίο αποφασίζει για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού. 2. Η σύμβαση εργασίας είναι έγγραφη και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αφού ο επιλεγείς υποψήφιος προσκομίσει προηγουμένως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Τις συμβάσεις εργασίας υπογράφει ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ».
Επίσης, στο άρθρο 29 αναφέρονται τα ακόλουθα: «1. Για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού ο Διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΔΣ σχετική εισήγηση. 2. Τρόποι πρόσληψης είναι η προκήρυξη της θέσεως ή απευθείας. Η απευθείας επιλογή γίνεται μόνο για επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένων προσόντων και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απειλείται η Δημόσια Υγεία. 3. Το ΔΣ με απόφασή του ορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την ακριβή περιγραφή του αντικειμένου εργασίας, το όριο ηλικίας και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης. Η προκήρυξη, όταν η πρόσληψη γίνεται με τη διαδικασία αυτή, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος. 4. Με την ίδια απόφαση του ΔΣ συγκροτείται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του ΚΕΕΛΠΝΟ με σχετική ειδικότητα προς τη θέση για την οποία ζητείται η πρόσληψη, για τον έλεγχο των αιτήσεων, τη συνέντευξη με τους επικρατέστερους υποψηφίους όπου κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή και τη σχετική εισήγηση στο ΔΣ. Το ΔΣ με αιτιολογημένη του απόφαση καλεί τον υποψήφιο που επικράτησε μέσα σε ορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».
Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η όποια παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας δεν δικαιολογείται. Επίσης, στην ανακοίνωσή της η ηγεσία του υπουργείου Υγείας γίνεται λόγος για «προσωρινό πίνακα των επιτυχόντων γιατρών», τη στιγμή που στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αναρτηθεί ο πίνακας επιτυχόντων ιατρών προκήρυξης 253/9.2.2016, ο οποίος δεν έχει -ως ώφειλε- την υπογραφή της αρμόδιας επιτροπής. Αντιθέτως, ως συντάκτης του πίνακα φαίνεται η μετακλητή υπάλληλος στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Υγείας κυρία Καγιανέ Τσισμετζιάν.