Συνολικά πρόστιμα 154.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ξεχωρίζει το πρόστιμο των 95.000 ευρώ σε πέντε funds για παράνομες ανοικτές πωλήσεις στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 753/31.3.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:
·Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 95.000 ευρώ σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην εταιρία OCCO Eastern European Fund και από 15.000 ευρώ στις εταιρίες APTUS GLOBAL FINANCIAL FUND (A SUB OF APTUS INVESTMENT FUND), TOSCA FOCUS και TOSCA MASTER.
·Την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στον κ. Νησσόπουλο Σταύρο για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007, λόγω παροχής κατ’ επάγγελμα επενδυτικής υπηρεσίας χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
·Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην Τράπεζα «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd» (ως καθολική διάδοχος της «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.»), για παράβαση των διατάξεων: α) του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω παράλειψης υπογραφής σύμβασης επενδυτικών υπηρεσιών με επενδυτή, β) του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω παράλειψης προσυμβατικής ενημέρωσης στα πρότυπα της MiFID και γ) των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τους κανόνες περί ελέγχου συμβατότητας.
·Την επιβολή προστίμου ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ A.Χ.E.Π.Ε.Υ. για παράβαση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν.2843/2000 και του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν.4141/2013 λόγω παροχής άτυπης πίστωσης, β) του άρθρου 20 παρ. 1 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω παράλειψης περιοδικής ενημέρωσης, γ) του άρθρου 17 παρ. 1 (β) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω παράλειψης αποστολής επιβεβαιώσεων εκτέλεσης εντολών.
·Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. για παράβαση από των διατάξεων: (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ιδίου νόμου και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, λόγω μη δημοσιοποίησης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30.6.2015.
·Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στην εταιρεία ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ –CARDICO, για παράβαση των προβλεπόμενων από τον ν. 3556/2007 υποχρεώσεων δημοσιοποίησης των πληροφοριών της ενημέρωσης που έλαβε σχετικά με τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.