Η συνολική προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας της Coca Cola Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα ανέρχεται σε 924 εκατ. ευρώ (ποσό που ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ), δηλαδή για κάθε 1 ευρώ άμεσης προστιθέμενης αξίας, δημιουργούνται 7 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται ανέρχονται σε 21.300, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται άλλες 11 έμμεσες θέσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτά προκύπτουν τα αποτελέσματα μελέτης που αναλύει την αξία στην εθνική οικονομία και απασχόληση από τη συνολική δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Καθηγητή Ethan B. Kapstein, επικεφαλής της ομάδας της Steward Redqueen, της ανεξάρτητης εταιρείας που εξειδικεύεται σε μελέτες κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος.
Ακολουθώντας τη βραβευμένη με Νόμπελ μεθοδολογία του μοντέλου «εισροών-εκροών», η μελέτη αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκύπτει στη χώρα από όλα τα στάδια της δραστηριότητας: από την παραγωγή, συσκευασία, διακίνηση (τοπικοί παραγωγοί και προμηθευτές για πρώτες ύλες και υπηρεσίες), μέχρι την προώθηση και την τελική διάθεση των προϊόντων (χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο).
Σε όλους τους τομείς υποστηρίζονται εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται έτσι η προστιθέμενη οικονομική αξία, δηλαδή το σύνολο των εσόδων που εισπράττουν τα νοικοκυριά (από τις αμοιβές εργαζομένων και προμηθευτών), οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (με τη μορφή κερδών και αποταμιευμένου κεφαλαίου) και το Κράτος (μέσω των φορολογικών εισφορών), αλλά και η συμβολή στην απασχόληση, δηλαδή οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (full-time equivalents –FTE) που υποστηρίζονται σε κάθε επιμέρους στάδιο.
Στη μελέτη συνυπολογίστηκε η δραστηριότητα των εταιρειών ΤΣΑΚΙΡΗΣ ABEE και Coca-Cola HBC Μ.Ε.Π.Ε., τοπικών θυγατρικών του Ομίλου Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola HBC).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης για την οικονομική συμβολή και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τον κλάδο, τους πελάτες και συνεργάτες, τους προμηθευτές και συνολικά για την εθνική οικονομία, η δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και The Coca-Cola Company στην Ελλάδα:
– Έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην απασχόληση και στον κύκλο εργασιών του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα: με 1.844 εργαζόμενους στις πωλήσεις, στις παραγωγικές μονάδες και σε διοικητικές θέσεις, απασχολεί σχεδόν τον 1 στους 2 εργαζομένους του κλάδου και συνεισφέρει με 54,6% στον κύκλο εργασιών του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.
– Υποστηρίζει συνολικά €462 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη, από τα οποία τα €241 εκατ. αφορούν στους άμεσους συνεργάτες στην αγορά.
– Ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την τοπική παραγωγή, υποστηρίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, τον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και στα τελικά σημεία πώλησης, δηλαδή στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις εστίασης HO.RE.CA είναι οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη δραστηριότητα, με 72 ευρώ και 169 εκατ. ευρώ προστιθέμενη αξία αντίστοιχα.
– Η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές υποστηρίζει €140 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη (0,08% του ΑΕΠ), από τα οποία τα 99 εκατ. ευρώ αφορούν σε άμεσους προμηθευτές (0,06% του ΑΕΠ).
– Αποδίδει το 1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους, που προκύπτει από άμεσους και έμμεσους φόρους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 44% της συνολικής συμβολής στην ελληνική οικονομία.
– Υποστηρίζει συνολικά 21.300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας (το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα). Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 54.000 ανθρώπους. Από τις συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται, 17.200 αναλογούν στο χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τις επιχειρήσεις εστίασης (0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και 80% της συνολικής απασχόλησης που υποστηρίζεται από τη δραστηριότητα).
Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας αφορά στην ανάλυση της αξίας που δημιουργείται από την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της προηγούμενης αξίας θα υπήρχε ακόμη και χωρίς την τοπική παραγωγή, τα μεγέθη που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην παραγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα, είναι:
– Προστιθέμενη αξία 79 εκατ. ευρώ, ανάλογη με το 0,04% του ΑΕΠ
· 1.528 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 753 θέσεις εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, σχετικά με την προμήθεια ζάχαρης, φρούτων, κουτιών αλουμινίου, γυάλινων μπουκαλιών, κ.α., 352 θέσεις στις παραγωγικές μονάδες, 264 θέσεις στον γεωργικό τομέα, σε παραγωγούς πατάτας και έμμεσες θέσεις εργασίας σε παραγωγούς ζάχαρης και φρούτων.
Παρουσιάζοντας τη μελέτη, ο καθηγητής Kapstein επισήμανε σχετικά: «Αυτή η μελέτη καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που έχουν οι δυναμικές επιχειρήσεις στην οικονομία. Δείχνει πως οι εταιρείες δημιουργούν οφέλη όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα πολλαπλό αποτύπωμα με θετικό αντίκτυπο πέρα από την εταιρεία, στην απασχόληση και στους σχετικούς κλάδους συνολικά».