Αυτοματοποιημένη αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους οφειλέτες που δημιουργούν νέα οφειλή θα στέλνει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Συνολικά στο ΚΕΑΟ περίπου 280.000 οφειλέτες χρωστάνε 15,3 δισ. ευρώ, από τους οποίους οι μισοί άρχισαν να οφείλουν μετά το 2009.

Τονίζεται ότι οι αρμοδιότητες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ανάγονται στον τομέα της είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ άνω των 5.000 ευρώ και των οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.

Σύμφωνα με Τα Νέα, από το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2016 προκύπτει ότι 104.596 οφειλέτες (περίπου 39% των οφειλετών) έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλής αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες (1.028 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπολοίπου οφειλής).

Το σχέδιο προβλέπει είσπραξη 375 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο και 750 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους.