Το πλέον υποκειμενικό κριτήριο, εκείνο της προσωπικής συνέντευξης, η οποία μάλιστα θα γίνεται από περιφερειακό συμβούλιο με την πλειονότητα των μελών του διορισμένα, επιστρατεύει το υπουργείο Παιδείας για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, με σχέδιο νόμου που συντάσσει και έστειλε ήδη στις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες της χώρας.
Το κριτήριο της συνέντευξης για την επιλογή των υποψηφίων των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα έχει 15 μόρια, θα μπορεί να αποτελέσει δε το καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή τους. Τα πτυχία και η εμπειρία, όπως έγινε σαφές ήδη από τον προηγούμενο νόμο για τη επιλογή των διευθυντών σχολείων, παραμένουν υποβαθμισμένα σε επίπεδο μοριοδότησης.
Τα συμβούλια που θα κρίνουν τους υποψηφίους θα αποτελούνται από τον περιφερειακό διευθυντή κάθε περιοχής (διορισμένο από την κυβέρνηση), ένα σύμβουλο και ένα καθηγητή πανεπιστημίου (διορισμένους από τον υπουργό Παιδείας) και δυο αιρετούς εκπροσώπους των συνδικαλιστών των εκπαιδευτικών.
Το επόμενο σε ισχύ κριτήριο, εκείνο της ψήφου των διευθυντών των σχολείων κάθε περιοχής (που κατέχει 12 μόρια), ακυρώνεται εάν δεν ψηφίσει το 65% του εκλεκτορικού σώματος.
Το κριτήριο της συνέντευξης είχε αφαιρεθεί συνολικά από τον νόμο, επί διοίκησης Αρ. Μπαλτά στο υπουργείο Παιδείας, στο σχέδιο νόμου που είχε συνταχθεί για το συγκεκριμένο θέμα.
Παράλληλα, δυνατότητα να προχωρήσουν με την υποψηφιότητά τους έχουν και όσοι δεν συγκεντρώνουν την αποδοχή των συναδέλφων τους. Όπως αναφέρεται στην πρόταση του υπουργείου Παιδείας «υποψήφιο στέλεχος το οποίο δε συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική του μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων».
Το υπουργείο Παιδείας έστειλε το νέο σχέδιο νόμου του στις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες των δασκάλων (ΔΟΕ) και των καθηγητών (ΟΛΜΕ) για να εκφράσουν τις απόψεις τους έως την ερχόμενη Τρίτη, 24 του μήνα.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας:
– Η συνέντευξη επανέρχεται στους υποψήφιους για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς είχε καταργηθεί με τον νόμο 4327/15. Θα έχει ως κριτήριο 15 μόρια, ενώ η ψηφοφορία από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υποδιευθυντών 12 μόρια.
– Τη συνέντευξη οι υποψήφιοι θα την δίνουν στα Συμβούλια Επιλογής τα οποία θα συγκροτούνται σε επίπεδο περιφέρειας.
– Σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο θα δίνεται η δυνατότητα να επιλέγει δύο Διευθύνσεις,εκ των οποίων η μία θα είναι της οργανικής του θέσης.
– Θα αποτιμώνται «η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Τρίτον, στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτιμώνται: α) κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων και β) κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α όπως προστίθεται με το παρόν».
– Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 53 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 51.
-Δεν θα μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας, αν αυτή αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.
– Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.
– Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται αυξημένη συμμετοχή του σώματος των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Προϊσταμένων νηπιαγωγείων του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον 65%. Αν δεν συμπληρωθεί το ποσοστό συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου, οι υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική τους μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων.
– Με συνέντευξη των υποψηφίων από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 16Α που προστίθεται με το παρόν, με 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
«Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοιχεία: Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με τα απαραίτητα παραστατικά (αντίγραφα βεβαιώσεις κα) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λ.π.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων».
– Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκπαίδευσης.