Αποσκοπώντας τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ΟΤΑ, που «παραμένει αναγκαίος για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της», το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σχέδιο νόμου για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ- Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Νίκος Βούτσης και Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση στην κάθε έδρα περιφέρειας Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον κ. Βούτση το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καταρχάς, αντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των ΟΤΑ και την άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, «ώστε πέντε χρόνια μετά την αρχική της πρόβλεψη στο νόμο 3852/2010 (Α’ 87), να εκκινήσει, πραγματικά, η λειτουργία της, ικανοποιώντας έτσι τη συνταγματική απαίτηση, που αποτελεί και καθολικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ασκείται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα όρια του ελέγχου νομιμότητας», σημειώνει ο υπουργός Εσωτερικών.

Καταργείται ο θεσμός του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» και εισάγεται ένα νέο σύστημα οικονομικής εποπτείας και ταυτόχρονα στήριξης των ΟΤΑ, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και η αυτοτέλειά τους.

Στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται επίσης τρέχοντα όσο και επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και αποσαφηνίζονται διατάξεις νόμων, όπως οι πρόσφατες σχετικές του ν.4325/2015.

Επιχειρείται, μεταξύ άλλων, και η ουσιαστική εναρμόνιση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης με τις προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των εποπτευόμενων φορέων και των πολιτών, μέσω των σύγχρονων, τεχνολογικών εργαλείων και διαύλων επικοινωνίας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (ΑΥΕ) – ΟΤΑ, συστήνεται η θέση του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων.

Κάθε ΑΥΕ-ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:

  • Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,
  • Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ) Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,
  • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Τέλος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς και η δημιουργία Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ.