Την εκτίμηση ότι η πιθανότητα «κουρέματος» καταθέσεων είναι πολύ μικρή στο ελληνικό περιβάλλον καθώς αφορά σε όλο το τραπεζικό σύστημα αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα που αρνείται να αλλάξει».

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ το συνολικό ποσό των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα άνω των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανέρχεται σε 30 δισ. ευρώ κατανεμημένο κυρίως σε καταθέσεις ιδιωτών, αλλά και επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνει, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί από τις επιλέξιμες υποχρεώσεις τις καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λόγω κινδύνου σοβαρής διαταραχής και πρόκλησης μεγάλης αναστάτωσης στην οικονομία. Τονίζει ωστόσο ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα έχει τρωθεί και είναι δύσκολο να ανακάμψει λόγω έντονων προσδοκιών για ενδεχόμενο «κούρεμα» καταθέσεων.

Σχετικώς με την Οδηγία BRRD που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή ο ΣΕΒ αναφέρει πως προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χρήση περιορισμένης μόνον έκτασης δημοσίων πόρων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ελληνικό δημόσιο, για την απευθείας κεφαλαιοποίηση τραπεζικών ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι πρώτα έχει επιτευχθεί υποχρεωτικά αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in) με απομείωση αξίας ή και μετατροπή σε κοινές μετοχές επιλέξιμων υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των μη εγγυημένων καταθέσεων, που ορίζονται ως οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα, προηγουμένων των μετόχων και των κατόχων τραπεζικών ομολόγων.