Σε μία σειρά διευκρινιστικών ανακοινώσεων για διάφορα φορολογικά θέματα προχώρησε την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν τις πολύτεκνες μητέρες, την αναγνώριση δαπανών όταν αυτές πληρώνονται με μετρητά, τη διαγραφή τελών κυκλοφορίας, την επιβολή τέλους επιτηδεύματος κτλ.

Την ίδια στιγμή, η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών κυρία Νάντια Βαλαβάνη έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν στα πεπραγμένα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη φορολόγηση των αγροτών στο 5μηνο της νέας διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, διορθώθηκαν βασικά φορολογικά προβλήματα, ευελπιστώντας ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα με τη θέσπιση του δικού της φορολογικού νόμου για τα εισοδήματα του 2015.

Συγκεκριμένα με τους νόμους Ν 4328/2015 και Ν 4330/2015 καταργήθηκε η φορολόγηση για το σύνολο των αγροτικών αποζημιώσεων (φορολόγηση 13% από το πρώτο ευρώ), καθιερώθηκαν ως αφορολόγητες οι αγροτικές επιδοτήσεις του 2014 έως 12.000 ευρώ (φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ), καταργήθηκε η φορολόγηση του εισοδήματος από την ιδιόχρηση και την δωρεάν παραχώρηση των αγροτικών εκτάσεων και των αγροτικών εγκαταστάσεων σε παιδιά, συζύγους κλπ, μειώθηκε στο μισό η προκαταβολή του φόρου των αγροτών (από 55% έγινε 27,5%), μειώθηκε στο 1/4 η προκαταβολή του φόρου για τους νέους αγρότες (13,75%).

Παράλληλα, με ερμηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν από τη ΓΓΔΕ διευκρινίστηκε ότι: Εξαιρείται από τη δήλωση εισοδήματος του 2014 το εισόδημα παραγωγής 2013, ενώ επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν το 2014 και αφορούν προηγούμενες χρήσεις δεν φορολογούνται, αλλά απλά δηλώνονται συμπληρωματικά στη χρήση που αφορούν κτλ.

Οι αποφάσεις της ΓΓΔΕ

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΓΔΕ το χρηματικό βοήθημα που χορηγείται από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) προς τις ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α. πολύτεκνες μητέρες, που έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, δεν είναι κέρδος ή ωφέλεια από προσφερόμενη από αυτές εργασία, αλλά αποτελεί οικονομική ενίσχυση-χρηματικό βραβείο, που καταβάλλεται για την αναγνώριση της προσφοράς τους στην κοινωνίας και συμπληρώνει τον τιμητικό έπαινο που τους απονέμεται.Συνεπώς το χρηματικό αυτό βοήθημα δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν φορολογείται.

Εξάλλου, με άλλη ανακοίνωση οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28.6.2015 και έως τη λήξη της τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για την εξόφληση τιμολογίων και γενικά στοιχείων που έχουν εκδοθεί ως και την 28.6.2015.

Τέλος, με αφορμή ερωτήματα πολιτών, αναφορικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου ΠΟΛ 1033/2015 της 25ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη διαγραφή των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαγραφή των τελών πραγματοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης για την καταχώρηση του οχήματος στην Εθνική Βάση Δεδομένων ως «απολεσθέντα-ανευρεθέντα-κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων».

Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες που εκτελούν καθήκοντα Τροχαίας. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης οι φορολογούμενοι, προκειμένου να μπει το όχημα σε αναγκαστική ακινησία και να ολοκληρωθεί η διαγραφή των τελών κυκλοφορίας, πρέπει να συνυποβάλουν στον Προϊστάμενο των αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), μαζί με τη σχετική αίτηση, κάθε διαθέσιμο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης με υπαιτιότητα του αγοραστή. Όλα τα επιμέρους στοιχεία εξειδικεύονται στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου, με απόφασή της διευκρινίζει ότι σε περίπτωση λειτουργίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός αυτής (υποδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδος), το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται περιοριζόμενο στους εντός της χρήσης μήνες λειτουργίας των πιο πάνω προσώπων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας των υπόχρεων σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή άσκησης επαγγέλματος, εφόσον έχει υποβληθεί ήδη δήλωση διακοπής της δραστηριότητας.

Επισημαίνεται ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως μήνας και ότι κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει τριάντα ημέρες.