«Κενά» στον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων στον δημόσιο τομέα έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τους τελευταίους μήνες. Έχει «κολλήσει» η διαδικασία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτικού ελέγχου των φωτοαντιγράφων, της τάξης του 5%, που προβλέπεται από τη νομοθεσία μετά την κατάργηση υποβολής των επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων στο Δημόσιο. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα, μια και ο έλεγχος της γνησιότητας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Οι φορείς που υποχρεούνται να αποδέχονται τα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους έχουν υποχρέωση να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται σε αυτές (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014).
Όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαπίστωσαν ότι κατά τα προηγούμενα τρίμηνα οι φορείς, στη μεγάλη πλειονότητά τους, δεν καταχώρησαν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στο ειδικό πληροφορικό σύστημα που υπάρχει ώστε να εξετάζεται η ορθή εφαρμογή του νόμου.
Το έγγραφο που προειδοποιεί για την «τρύπα» στη διαδικασία που εντόπισε το υπουργείο
Ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου, το οποίο έφτασε την Τρίτη σε γραφεία υπουργείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, υπάρχει αδυναμία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο και για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου.
Η απλούστευση των διαδικασιών έγινε ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία, όμως σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν έχει σαφή εικόνα αν όντως διενεργούνται έλεγχοι και ποια είναι, στην περίπτωση που γίνονται, τα αποτελέσματά τους.
Είχε κριθεί, και πέρασε στη νομοθεσία, ότι η απλούστευση ως προς τα αντίγραφα κτλ. είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από δειγματοληπτικό έλεγχο, τουλάχιστον του 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να εξακριβώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά και βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις.
Μετά την κατάργηση επικυρωμένων αντιγράφων, οι φορείς είναι επιφορτισμένοι με την υποχρέωση των ελέγχων. Αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις άλλες κυρώσεις, ανακαλείται αμέσως η διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. Επιπροσθέτως, διαβιβάζεται άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία.
Για τα αποτελέσματα των ελέγχων οι φορείς ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καταχωρώντας τα σε ειδικό πληροφορικό σύστημα.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο-εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, διαπιστώθηκε ότι «μέχρι σήμερα πολύ μικρός αριθμός φορέων έχει ανταποκριθεί και έχει εισαγάγει στοιχεία στο ανωτέρω πληροφορικό σύστημα με αποτέλεσμα την αδυναμία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (…)».

Το υπουργείο καλεί για την «άμεση ανταπόκριση όλων των υπόχρεων φορέων» με την εισαγωγή των στοιχείων παρελθόντων τριμήνων στο ειδικό πληροφορικό σύστημα, όπως έχουν ήδη ζητηθεί με προγενέστερη εγκύκλιο.
Το έγγραφο εστάλη σε υπουργεία, σε Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, ώστε να ενημερώσουν εποπτευόμενους φορείς τους, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, όλες τις Μητροπόλεις και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα.
Πλημμελής έλεγχος στα δικαιολογητικά για πρόσληψη – διορισμό
Στο έγγραφο, με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) –Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου», διευκρινίζεται ότι αυτού του είδους ο δειγματοληπτικός έλεγχος δεν διενεργείται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις διαδικασίες πρόσληψης / διορισμού προσωπικού.
Και αυτό διότι οι υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31.10.2014), υποχρεούνται πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που διορίζεται / προσλαμβάνεται, «να διενεργούν αμελλητί, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας» των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για το διορισμό / πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.
Επίσης, στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται με τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα έγγραφα. Συγκεκριμένα, ο φορέας που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να επικοινωνεί με την εκδούσα αρχή με κάθε πρόσφορο τρόπο, πρωτίστως με e-mail ή τηλέφωνο και δευτερευόντως με fax, προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων που εμπεριέχονται στα υπό έλεγχο φωτοαντίγραφα.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών