H ΡΑΕ είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να αναθεωρεί το ΕΤΜΕΑΡ δύο φορές το χρόνο «εφόσον αυτό απαιτείται για τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η Αρχή.

Προσθέτει ακόμη ότι για την τελευταία απόφαση, που ελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου αλλά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την περασμένη εβδομάδα, είχε ενημερώσει το ΥΠΕΚΑ, τη ΔΕΗ και άλλους φορείς της αγοράς ενέργειας από τις 31 Δεκεμβρίου και δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή ανάμιξη στην έκδοση του ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με ανακοίνωση χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση της ΡΑΕ να αυξήσει το ΕΤΜΕΑΡ και κατά συνέπεια τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά και τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε για να δημοσιοποιηθεί.

Η ΡΑΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, η ΡΑΕ έχει δέσμια αρμοδιότητα να αναθεωρεί τις μοναδιαίες τιμές των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) το 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοστεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και τον 6ο μήνα κάθε έτους για εφαρμογή κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται για τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
  • Για την εν λόγω απόφαση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που εστάλησαν από τη ΔΕΗ, τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) και τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) μεταξύ της 5ης και της 18ης Δεκεμβρίου 2014, καθώς και οι υπ’ αριθμ. Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906/9.12.2014 και ΑΠΕΗΛ/οικ. 21230/9.12.2014 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ΥΠΕΚΑ. Η Ολομέλεια της ΡΑΕ, εκπληρώνοντας την εκ του νόμου δέσμια αρμοδιότητά της, στη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου συζήτησε και έλαβε, ως όφειλε, τη σχετική απόφαση (772/2014), κατόπιν προϋπολογιστικής εκτίμησης εσόδων-εξόδων του σχετικού Ειδικού Λογαριασμού βάσει των στοιχείων που της είχαν προσκομισθεί, με σκοπό τον ισοσκελισμό του.
  • Η απόφαση αυτή παραδόθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για την «άμεση δημοσίευση (ημερομηνία εντός του 2014)» σε ΦΕΚ την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ταυτόχρονα, κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση στους: υφυπουργό ΠΕΚΑ, ΓΓ ΕΚΑ, πρόεδρο & δ/ντα σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ, πρόεδρο & δ/ντα σύμβουλο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, πρόεδρο & δ/ντα σύμβουλο ΛΑΓΗΕ ΑΕ, πρόεδρο & δ/ντα σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, διαχειριστή Αεροδρομίου Αθηνών με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ο-60578/31.12.2014 διαβιβαστικό έγγραφο.
  • Η ως άνω απόφαση τελικά περιελήφθη στο υπ’ αριθμ. Β΄ 3694/31.12.2014 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με ημερομηνία κυκλοφορίας του στις 4.3.2015, μαζί και με άλλες αποφάσεις διαφόρων φορέων, οι οποίες είχαν ληφθεί κατά την περίοδο 24-30 Δεκεμβρίου 2014.
  • Η ΡΑΕ ουδεμία αρμοδιότητα έχει και ουδεμία ανάμειξη είχε στη διαδικασία έκδοσης και κυκλοφορίας του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που περιελάμβανε τη συγκεκριμένη απόφαση.
  • Βάσει δε του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) και της εξειδικευτικής αυτού Υπουργικής Απόφασης ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885 (ΦΕΚ Β’ 1476/3.5.2012), άρθρο 6, οι φορείς πριν την ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ των δημοσιευτέων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποφάσεών τους, οφείλουν να αναμένουν τη γνωστοποίηση του αριθμού του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
  • Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας, η ΡΑΕ δεν δύναται ούτε και δικαιούται να αποφασίζει contra legem και να απέχει από τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην εξυγίανση και στον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού, και ιδίως όταν -βάσει νόμου- οι ενέργειές της οφείλουν να συντείνουν κατά τρόπο αποτελεσματικό στην επίτευξη του εν λόγω σκοπού.
  • Σε άλλη ανακοίνωση η ΔΕΗ επαναλαμβάνει ότι το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) δεν αυξάνεται με δικές της αποφάσεις αλλά με αποφάσεις της ΡΑΕ και χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ – όπως και όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας – οφείλει να εφαρμόσει άμεσα την εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ για αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς των πελατών της, το οποίο η ΔΕΗ αποδίδει στους από τη Νομοθεσία προβλεπόμενους δικαιούχους», αναφέρει η επιχείρηση.