Απαλλαγή σε ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής θα έχουν όσοι σπεύσουν έως 27 Μαρτίου να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών τους στη φορολογική διοίκηση, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη και τους συναρμόδιους υπουργούς.

Με την τροπολογία, οποιαδήποτε εκούσια καταβολή, έως και τις 27.3.2015, συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης στη Φορολογική Διοίκηση οφειλής εκτός ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που την βαρύνουν.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και εισοδημάτων, της αύξησης της ανεργίας που οδήγησαν πολίτες και επιχειρήσεις σε πραγματική οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, επιδιώκεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 27 Μαρτίου 2015) η διευκόλυνση των φορολογουμένων να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων τους στη Φορολογική Διοίκηση με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ως προς τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία ότι θα ισχύσει η ίδια απαλλαγή για την εκούσια εξόφληση, έως την 27η Μαρτίου, του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής.

Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της απόδοσης του ποσού των 555.600.000 ευρώ από το ΤΧΣ στο Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται δηλαδή, ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που καταβλήθηκαν σε αυτό σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 (από πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση), συνολικού ποσού 555.600.000 ευρώ μετά των πιστωθέντων τόκων από την ημερομηνία κατάθεσής τους σε λογαριασμό του Ταμείου στην ΤτΕ και εφεξής, αποδίδονται άμεσα και εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ισχύς της διάταξης ορίζεται από 6 Μαρτίου 2015.

Τέλος, με την τροπολογία επιδιώκεται η περαιτέρω αξιοποίηση των κεφαλαίων των δημοσίων οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων) που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της ΤτΕ. Έτσι, τα κεφάλαια των δημοσίων οργανισμών που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της ΤτΕ θα τοποθετούνται στο σύνολό τους σε συμβάσεις πώλησης ή αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με προσύμφωνο επαναγοράς (repos και reverse repos).

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημοσίων οργανισμών θα επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα παραμένει κατά το δυνατό εφικτή η έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημοσίων οργανισμών στην οποία ούτως ή άλλως αποσκοπούν τα κεφάλαια που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης.

Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο ασφαλιστικός φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση «βάζει χέρι» στα Ταμεία

Για προσπάθεια εμφάνισης της αρπαγής ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων του Δημοσίου μέσω εσωτερικού δανεισμού ως μαγική λύση που εγγυάται «καλύτερη αξιοποίηση» και «προστασία από ζημιές» κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ.

Χαρακτηρίζοντας προκλητική τη σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, λέει ότι ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να «βάλει χέρι» στα Ταμεία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ «η προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει την αρπαγή των ταμειακών διαθέσιμων των ασφαλιστικών ταμείων κι άλλων φορέων του δημοσίου, μέσω εσωτερικού δανεισμού, ως μια μαγική λύση που εγγυάται ‘καλύτερη αξιοποίηση’ και ‘προστασία από ζημιές’ είναι προκλητική και δεν μπορεί να πείσει κανέναν.»

» Οι νωπές μνήμες από τις τεράστιες απώλειες των ταμείων κατά τη διάρκεια του PSI, για τις οποίες η κυβέρνηση ‘κάνει την πάπια’, αποδεικνύει πως δεν υπάρχει καμιά εξασφάλιση των χρημάτων αυτών, που ανήκουν στους ασφαλισμένους.»

» Συγχρόνως, η ‘άμεση ρευστοποίηση’ που υπόσχεται η κυβέρνηση είναι κενό γράμμα, αφού η αιτία πίσω απ’ τον εσωτερικό δανεισμό είναι η έλλειψη ρευστότητας της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να ‘βάλει χέρι’ στα ασφαλιστικά ταμεία και σ’ άλλους δημόσιους φορείς».