Όλα τα εισοδήματα, τις καταθέσεις, τις δαπάνες, τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, τις μετοχές, τα μερίσματα και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα καταγράφει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσει το περιουσιολόγιο και να προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχείων ώστε να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα και εστίες φοροδιαφυγής.

Το φορολογικό προφίλ 8.500.000 φορολογουμένων θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές και τις χρηματιστηριακές εταιρείες καθώς οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου να αποστείλουν έως τις 31 Μαρτίου αναλυτικά στοιχεία για τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τις δόσεις των πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά κτλ.) τα μερίσματα που έχουν λάβει οι φορολογούμενοι και τις δαπάνες για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας.
Η ΓΓΔΕ ουσιαστικά προχωρά σε ένα πλήρες «φακέλωμα» δανείων, καταθέσεων, μετοχών, μερισμάτων και ασφαλιστήριων συμβολαίων.
Στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να εντοπίσει το υπουργείο Οικονομικών περιπτώσεις όπου κάποιοι ενώ έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν μεγάλες δόσεις στις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές εταιρείες, την ίδια στιγμή εμφανίζονται να δηλώνουν στην εφορία πολύ χαμηλά εισοδήματα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις πληρωμές αυτές.
Το ίδιο θα ελέγξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και για πολίτες που ξοδεύουν πολλά χρήματα για την αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο .
Η απόφαση της κυρίας Σαββαΐδου προβλέπει μεταξύ άλλων την αύξηση των ορίων πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται να στέλνουν σε ετήσια βάση στοιχεία για καταθέσεις εφόσον συνολικά ξεπερνούν το ύψος ή την κίνηση συναλλαγών των 100.000 ευρώ (από 50.000 ευρώ σήμερα), ενώ για χαρτοφυλάκια κινητών αξιών το όριο αυξάνεται στις 200.000 ευρώ από 100.000 σήμερα.
Τα στοιχεία που πρέπει να σταλούν έως 31 Μαρτίου 2015 είναι τα εξής:
Καταθέσεις
Διαβιβάζονται στοιχεία δεδομένων καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ και συγκεκριμένα τα εξής:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Κωδικός νομίσματος
Κινητές αξίες
Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ.
Τα στοιχεία αφορούν :
α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Μερίσματα
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τα στοιχεία αφορούν :
α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
β) Α.Φ.Μ των δικαιούχων,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι,
ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
στ) Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
ζ) Το ποσό του μερίσματος,
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα,
θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

Δάνεια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Τα στοιχεία αφορούν :
α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (Στεγαστικό, Καταναλωτικό ή άλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών
ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου
η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη
θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.