Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (“Comprehensive Assessment”) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (“EKT”) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“ΕΑΤ”) και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (“Στατικός Ισολογισμός”) και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς (“Δυναμικός Ισολογισμός”).

Και τα δύο προσομοιώθηκαν υπό παραδοχές “βασικού” και “δυσμενούς” σεναρίου.

Υπό την προσέγγιση του Δυναμικού Ισολογισμού, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε κεφαλαιακό δείκτη Common Equity Tier 1 (“CET1”) 11,4% στο “βασικό” σενάριο και 6,7% στο “δυσμενές” σενάριο, έναντι ελάχιστης απαίτησης για δείκτες 8,0% και 5,5% αντίστοιχα.

Ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2014, μετά την αποπληρωμή των 750 εκατ ευρώ προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου τον Μάιο 2014, οδηγεί σε δείκτη CET1 της Τράπεζας στο 10,7% και 6,1% στο «βασικό» και στο «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα.

Αυτοί οι δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος από τη μετατροπή της Αναβαλλόμενης Φορολογική Απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση (Ν. 4302/2014 μετά και την από 16 Οκτωβρίου 2014 νομοθετική τροποποίηση).

Στην περίπτωση που ενσωματωθεί η επίδραση μετατροπής της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στους υπολογισμούς, ο δείκτης CET1 υπό το Στατικό Ισολογισμό αυξάνεται στο 11,8% υπό το “βασικό” σενάριο και στο 7,7% υπό το “δυσμενές” σενάριο, παρέχοντας στην Τράπεζα Πειραιώς πρόσθετα αποθέματα κεφαλαίων πάνω από τα απαιτούμενα όρια του 8,0% και 5,5% για το “βασικό” και “δυσμενές” σενάριο αντίστοιχα.