Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») μαζί με άλλες 129 τράπεζες συμμετείχε στην «Πανευρωπαϊκή Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης» που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») σε συνεργασία, στην περίπτωση των Ελληνικών συστημικών τραπεζών, με την Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ»).

Η αξιολόγηση, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και διήρκησε 12 μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της, συμβάλλει στην καθιέρωση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού («ΕΕΜ») και έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της διαφάνειας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες είχαν εγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρωσης («ΣΑ») έως τις 31/12/2013, κρίθηκαν βάσει του Δυναμικού Σεναρίου το οποίο τα λαμβάνει υπόψη, ενώ οι υπόλοιπες βάσει του Στατικού Σεναρίου. Οι ελληνικές τράπεζες των οποίων τα ΣΑ εγκρίθηκαν το 2014, κρίθηκαν βάσει και των δυο σεναρίων.

Τα αποτελέσματα για την ΕΤΕ έχουν ως εξής:

– Το Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress test), το όποιο σχεδιάστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο αναδιάρθρωσης 2014 – 2018 της ΕΤΕ όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2014, εφάρμοσε τις ίδιες ιδιαίτερα αυστηρές αρχές και μεθοδολογία όπως και το Στατικό Σενάριο. Το Δυναμικό Σενάριο καταλήγει σε ένα δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 8,9% που μεταφράζεται σε πλεόνασμα κεφαλαίου € 2δισ. ή 340 μ.β. πάνω από το ελάχιστο όριο του 5,5%.

– Το Δυσμενές Στατικό Σενάριο της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που βασίζεται στο 2013 – μία ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά για την ΕΤΕ – καταλήγει σε ένα έλλειμμα κεφαλαίων €0,9δισ. συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014.

Αυτό το έλλειμα ήδη καλύφθηκε από την κερδοφορία του Ά εξαμήνου του 2014 σε συνδυασμό με τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει ήδη υλοποιήσει η ΕΤΕ.

– Συνεπείς με τις οδηγίες της ΕΚΤ , η ΕΤΕ θα υποβάλλει ως σχέδιο ενίσχυσης κεφαλαίων το ως άνω εγκριθέν Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο το οποίο καταλήγει σε πλεόνασμα κεφαλαίων €2 δις. και δεν απαιτείται καμία επιπλέον κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Όλα τα προαναφερθέντα μεγέθη δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια που θα αναγνωριστούν ως αποτέλεσμα του νόμου περί αναβαλλόμενών φορολογικών απαιτήσεων που ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2014, ύψους €0,7 – €1,2 δις. (110 – 220 μ.β.).

Για το μέλλον η ΕΤΕ εστιάζει στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την υποστήριξη της πελατειακής της βάσης στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται».