Την «απομόχλευση» των επενδυτικών κεφαλαίων από τη ζώνη του ευρώ αποκαλύπτουν στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι άμεσες επενδύσεις και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στη ζώνη του ευρώ κατέγραψαν τον Αύγουστο καθαρές εκροές ύψους 19 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι καθαρές εκροές από τα χρεόγραφα της ευρωζώνης (ομόλογα και έντοκα γραμμάτια) 49 δισ. ευρώ, αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές εισροές για επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ύψους 21 δισ. ευρώ. Στα χρηματοοικονομικά δε παράγωγα καταγράφηκαν καθαρές εκροές 13 δισ. ευρώ.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε τον Αύγουστο 2014 πλεόνασμα 18,9 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των εμπορευμάτων ανήλθε στα 15,3 δισ. ευρώ, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών ανήλθε σε 7,8 δισ. ευρώ και το πλεόνασμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων σε 4,2 δισ. ευρώ.

Τα πλεονάσματα αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων ύψους 8,4 δισ. ευρώ.