Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κριθεί οριστικά και αμετάκλητα η συνταγματικότητα ή μη της περικοπής των κύριων συντάξεων που έγινε από τα ασφαλιστικά Ταμεία σε εκτέλεση των μνηνμονιακών νόμων.

Η πλειοψηφία της αυξημένης, 7μελούς σύνθεσης του Α’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η περικοπές είναι συνταγματικές, ενώ η μειοψηφία έκρινε το αντίθετο, αλλά λόγω μείζονος σημασίας η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Συγκεκριμένα το Α’ Τμήμα έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι περικοπές των κυρίων συντάξεων δεν είναι αντίθετη στις επιταγές του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την κρίση της πλειοψηφίας επιτρέπεται στον νομοθέτη να προβαίνει στις αναγκαίες εκείνες επεμβάσεις σε περίπτωση «εξαιρετικά δυσχερών οικονομικών συνθηκών, να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και τη μείωση του ύψους απονεμηθεισών παροχών, όταν το ύψος της κρατικής χρηματοδοτήσεως του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο καθορίζεται, κατ’ αρχήν, από τις πολιτικές επιλογές για τη διάθεση των κρατικών πόρων προς εκπλήρωση των ποικίλων αποστολών του κράτους, δεν επαρκεί για την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών».

Αντίθετα, η μειοψηφία σημειώνει ότι «ακόμη και όταν επικρατούν στη χώρα λίαν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται πέραν της διενέργειας εκτεταμένων πάσης φύσεως διαρθρωτικών μεταβολών στο Κράτος και η ταυτόχρονη επιβολή για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Χώρας αυστηρών φορολογικών και άλλης φύσεως μέτρων, που συνεπάγονται ιδιαίτερα σημαντικές επιβαρύνσεις για τους διοικουμένους, προκειμένου να είναι δυνατό να θεωρηθούν συνταγματικά ανεκτές επεμβάσεις του νομοθέτη στο ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του (διαρθρωτικές εν γένει μεταβολές στους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, ανακαθορισμός των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών κ.λπ.), αυτόθροος συνέπεια των οποίων είναι ο περιορισμός της εκτάσεως και του ύψους των πάσης φύσεως ασφαλιστικών παροχών, πρέπει οι επεμβάσεις να επιχειρούνται μετά από σχεδιασμό, τηρουμένων των επιμέρους διατάξεων του Συντάγματος και μετά από σχεδιασμό, πρέπει δηλαδή να επιχειρούνται με ορθολογικό τρόπο, που να αποτυπώνεται σε μια προηγούμενη, συνολική μελέτη που να έχει καταρτισθεί επί τη βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και μετά από στάθμιση των συνολικών επιπτώσεων, που έχουν οι επεμβάσεις αυτές στις παροχές των ασφαλισμένων».

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ είχαν προσφύγει συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας και ζητούσαν να τους καταβληθεί αποζημίωση για την ζημιά που υπέστησαν από τις περικοπές των κυρίων συντάξεων τους.