Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης 21.620 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο Εργασίας και θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ. «Πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ αλλά και από εθνικούς πόρους και ανήκουν σε μια «νέα γενιά» παρεμβάσεων με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά» σημείωσε ο υπουργός κ. Γιάννης Βρούτσης ανακοινώνοντας τις νέες παρεμβάσεις. Παράλληλα, όπως τόνισε ο υπουργός, προχωρεί η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να αναταποκρίνονται στη ζήτηση και στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη διατηρησιμότητα των νέων θέσεων εργασίας.
  • Το πρώτο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, αφορά 16.620 ανέργους ηλικίας από 29 ως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι άνεργοι ενισχύονται μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης. Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αρχικά θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών.

2.
Ακολούθως πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.

3.
Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

4.
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

5.
Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.
  • Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
  • Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Εχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος είναι 12 μήνες.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ