Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο (στις εταιρίες Mars Capital Finance Limited και Camael Mortgages Limited) δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται, ως επί το πλείστον, από δάνεια εξασφαλισμένα με κατοικίες και εμπορικά ακίνητα.

Η ονομαστική αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής ανερχόταν στα 361 εκατ. ευρώ. Η πώληση και μεταβίβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι σύμφωνη με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του συγκροτήματος και εμπίπτει στη στρατηγική για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων και επικέντρωσης του συγκροτήματος σε κύριες αγορές και παράλληλα στην ενίσχυση της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειάς του.