Την οριζόντια παράταση για τουλάχιστον ένα έτος του χρόνου υλοποίησης των ήδη ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς τη συνεκτίμηση των προϋποθέσεων που τέθηκαν με βάση τη με αριθμό 15506/1-4-2014 υπουργική απόφαση, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, εισηγείται στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Δένδια, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
Ειδικότερα, το ΞΕΕ ζητεί από τον υπουργό να εξετάσει την άνευ προϋποθέσεων θεσμοθέτηση οριζόντιας παράτασης, τουλάχιστον ενός έτους ακόμη (έως την 31/12/2016) του χρόνου υλοποίησης των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων, με αναθεώρηση της Απόφασης 15506/1-4-2014, προκειμένου τα έργα αυτά να θεωρηθούν «υλοποιήσιμα» και από τις τράπεζες, όπως προβλέπεται στο νόμο 3299/2004.
Στην επιστολή του προς τον κ. Δένδια, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Τσακίρης επισημαίνει ότι «πολλά εξ’ αυτών των επενδυτικών σχεδίων αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ως προς την υλοποίησή τους, οφειλόμενα κυρίως στη μεγάλη χρηματοπιστωτική και την παράλληλη τραπεζιτική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, με αποτέλεσμα, είτε να έχουν καθυστερήσει αρκετά, είτε να μην έχουν ξεκινήσει καθόλου. Επιπροσθέτως επιχειρήσεις που τώρα σκέπτονται να ενεργοποιήσουν αυτά τα επενδυτικά σχέδια, κατόπιν και των δύο τελευταίων επιτυχημένων τουριστικών περιόδων, κάνοντας συγχρόνως και χρήση των ευνοϊκών έως σήμερα διατάξεων που έχουν ψηφιστεί βάσει των οποίων έχει παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης έως την 31-12-2015 αντιμετωπίζουν την άρνηση των τραπεζών για χρηματοδότησή τους με το σκεπτικό ότι το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμβατική λήξη της περιόδου υλοποίησης δεν είναι αρκετό για την ολοκλήρωση της επένδυσης και κατά συνέπεια δεν τα χρηματοδοτούν, γεγονός που οδηγεί σε ένα οικονομικό αδιέξοδο τις επιχειρήσεις».
Παράλληλα ο ίδιος σημειώνει ότι «η υπ αριθμόν 15506/1-4-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 944/Τεύχος Β/9-4-2014, ορίζει τα δεδομένα αιτήσεων παράτασης υλοποίησης των επενδύσεων έως την 31-12-2016 ως εξής:
Υποβολή αιτήσεως για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης.
1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 μπορούν έως την 30ή Ιουνίου 2014 να υποβάλλουν αίτηση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου τους έως την 31.12.2016.
2. Στις αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να αναφέρονται επαρκώς και με σαφήνεια οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα της παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του επόμενου άρθρου».
Οπως υπογραμμίζεται, «η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων παράτασης και έκδοσης σχετικής απόφασης, ουσιαστικά δημιουργεί μια παράπλευρη επιπλέον γραφειοκρατία ενώ τα αίτια της μη υλοποίησης των επενδύσεων ή της καθυστέρησής των, είναι στην πλειοψηφία τους κοινά και γνωστά σε όλους μας. Με την υιοθέτηση της κατά τα ανωτέρω προβλεφθείσας διαδικασίας για την παράταση του χρόνου υλοποίησης των επενδύσεων έως 31/12/2016 με βάση την αξιολόγηση, θα αντιμετωπίσουμε ξανά τα γνωστά προβλήματα, όπως της περαιτέρω καθυστέρησης έναρξης της επένδυσης λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας, την κατάθεση εκατοντάδων αιτημάτων που οι υπηρεσίες θα αδυνατούν να διεκπεραιώσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα λόγω της υποστελέχωσής τους, γεγονός που τελικά θα δώσει και στις τράπεζες το άλλοθι για μη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων πριν την λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης».