Ποιες μονάδες μπαίνουν στη «μικρή» ΔΕΗ – Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Σε διαβούλευση τέθηκε από σήμερα Δευτέρα 10 και ως τις 14 Μαρτίου το νομοσχέδιο για τη «μικρή» ΔΕΗ με τον τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Σε διαβούλευση τέθηκε από σήμερα Δευτέρα 10 και ως τις 14 Μαρτίου το νομοσχέδιο για τη «μικρή» ΔΕΗ με τον τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου «οι διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται στη δημιουργία νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως στο πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου».

Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε.

Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:

(α) οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW
(ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW
(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW
(γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:
(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη
(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:
(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW
(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.


.Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
1. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο καθώς και οι παρεπόμενες έννομες σχέσεις που συνδέονται με αυτές μεταβιβάζονται αυτούσιες στη νέα εταιρία μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Για τη μεταβίβαση των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται όπως αυτές έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Η νέα εταιρία προμηθεύει τους πελάτες με ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, στις συμβάσεις των πελατών με την ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες εισφέρονται στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δύναται να μεταβάλλει τους όρους των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στις οικείες συμβάσεις.
3. Σε περίπτωση ειδικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 εδαφ. β’ του Κώδικα Προμήθειας, συμβατικών όρων σε σχέση με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και την οφειλόμενη αποζημίωση επί καταγγελίας της τελευταίας, η μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εξ αιτίας της αποσχίσεως δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας.
4. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρεία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης. Κατά τα λοιπά, δεν θίγεται το προβλεπόμενο στο νόμο και τη σύμβαση δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στην νέα εταιρία.
5. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.
6. Σε περίπτωση λύσης των συμμεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη νέα εταιρία, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας με τους συγκεκριμένους πελάτες, για τους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών. Σε περίπτωση κατάρτισης νέας συμβάσεως προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των ανωτέρω πελατών, η σύμβαση αυτή διέπεται από τους όρους και το περιεχόμενο που ισχύουν για τις βασικές και ειδικές κατηγορίες πελατών με βάση τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών.
7. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που εισφέρονται στον κλάδο προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε εκδιδόμενη επί τη βάσει σχετικής μελέτης – εισήγησης εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα ιδίως με τα εξής κριτήρια:
(α) η συνολικώς παρεχόμενη στο πλαίσιο των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο 30% της συνολικώς προμηθευόμενης στην πελατειακή βάση της ΔΕΗ Α.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολικώς παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται μεσοσταθμικώς με βάση τις τρείς (3) εταιρικές χρήσεις που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
(β) οι μεταβιβαζόμενες με τον κλάδο συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στο 30 % του συνολικού αριθμού συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., αναλογικώς ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.
(γ) ειδικώς ως προς τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσεως της ΔΕΗ Α.Ε., το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση (β), δεν είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθμό των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. με τους συγκεκριμένους πελάτες αλλά μπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούμενη στις συμβάσεις των συγκεκριμένων πελατών ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους συγκεκριμένους πελάτες αναλαμβάνουν τόσον η ΔΕΗ Α.Ε. όσο και η νέα εταιρία, κατά το ποσοστό εκπροσωπούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην κάθε μία.
8. Κατά τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμήθειας που περιλαμβάνονται στον κλάδο κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., δύναται να λαμβάνει υπόψη του, τόσο τον αριθμό συνδέσεων, όσο και τη συνολική κατανάλωση του μεμονωμένου πελάτη ανεξαρτήτως του αριθμού συνδέσεων του, καθώς επίσης και τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών, τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς τους και την γεωγραφική τους κατανομή.
9. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθμίζονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4001/2011, καθώς επίσης οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με πελάτες των νήσων της ελληνικής επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρονικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο. Κατά τον προσδιορισμό της συνολικώς παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται η παρεχόμενη στο πλαίσιο των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου ηλεκτρική ενέργεια.
10. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει εντός τριών (3) μηνών από της ολοκλήρωσης της απόσχισης σε δημόσια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της σε σχέση με τη μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή και την ετοιμότητα της νέας εταιρίας προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας τις υποχρεώσεις ατομικής ενημέρωσης των πελατών που προβλέπονται σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρων σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
11. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας και στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα των πελατών, οι συμβάσεις των οποίων μεταβιβάσθηκαν στη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες. Οι όροι και η διάρκεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ της νέας εταιρίας και της ΔΕΗ Α.Ε.
12. Επιτρέπεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ Α.Ε. και την νέα εταιρία, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση και εκτέλεση των εμπιπτουσών στον εισφερόμενο κλάδο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk