Σημαντικά αναμένεται να είναι τα οφέλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τους ιδιώτες από τη συμφωνία που επετεύχθη στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ΕΕ (COREPER II) αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού.
«Από τα πιο σημαντικά σημεία της Ελληνικής Προεδρίας είναι η επίτευξη συμφωνίας στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων επί του νομοθετήματος για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού, που αποτελεί προτεραιότητά μας. Μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό για τις οικονομίες των Κρατών-Μελών να προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους ένα σημαντικό δικονομικό εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν να ανακτούν τις αξιώσεις τους από τους οφειλέτες τους σε διασυνοριακές υποθέσεις με ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου μετά από τη γνωστοποίηση της συμφωνίας.
Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάκτησης οφειλών από πολίτες και επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένα εκατομμύριο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα με οφειλές από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο διαγράφονται χωρίς λόγο χρέη έως και 600 εκατ. Ευρώ, επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ο Κανονισμός στοχεύει ακόμα στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι οποίοι ζημιώνονται όταν προϊόντα που αγοράζουν στο Διαδίκτυο από το εξωτερικό δεν τους παραδίδονται, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση γονέων που ζουν στο εξωτερικό και αρνούνται να καταβάλλουν τη συμφωνηθείσα διατροφή.
Με το νέο Κανονισμό οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το που τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς οι οφειλέτες τους και να εκδίδουν διαταγές δέσμευσης των λογαριασμών μέχρι του ύψους της οφειλής. Η διαδικασία θα γίνεται υπό συγκεκριμένες, κοινές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της χώρας όπου βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο. Έτσι, θα περιοριστεί το κόστος και οι καθυστερήσεις για τους πιστωτές που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την έκδοση και εκτέλεση μιας διαταγής διατήρησης λογαριασμού και θα αποτρέπεται η μεταβίβαση ή απόσυρση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται εντός της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή διαδικασία θα είναι διαθέσιμη σε πολίτες και επιχειρήσεις ως εναλλακτική λύση στις υπάρχουσες διαδικασίες που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Μέχρι σήμερα, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, διέπονταν αποκλειστικά από τις εθνικές έννομες τάξεις.
Ο νέος Κανονισμός αναμένεται να συμβάλει στην στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στην ενιαία αγορά μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην ΕΕ, τουλάχιστον όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.