• Αναζήτηση

Τι προβλέπει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το 2014-2020

Εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περίοδο 2014-2020 το οποίο έλαβε την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών που προσανατολίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει ποσό ύψους έως και 960 δισ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 908,4 δισ. ευρώ για πιστώσεις πληρωμών. Ειδικότερα:

-Το μερίδιό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 θα είναι 312,7 δισ. ευρώ ή 29% για σχετικές με την αγορά δαπάνες και για άμεσες ενισχύσεις και 95,6 δισ. ευρώ ή 9% για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

-Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να υπολογίζουν σε στήριξη από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ (δηλαδή περίπου 10 δισ. ευρώ ανά έτος) θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό από το ΕΚΤ, ποσά που συμπληρώνουν τις εθνικές ενέργειες στον τομέα αυτό

-Περισσότεροι νέοι από ποτέ μπορούν να προγραμματίσουν την παραμονή τους στο εξωτερικό, με την υποστήριξη του νέου προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι η αναβάθμιση των προσόντων και της απασχολησιμότητας, θα έχει προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ ,δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα σε πραγματικούς όρους.

-Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι τέχνες του θεάματος, η πολιτιστική κληρονομιά και οι σχετικοί τομείς θα επωφεληθούν από την αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό 1,5 περίπου δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία (σε πραγματικούς όρους 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα), το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

-Το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» διαθέτει προϋπολογισμό 80 σχεδόν δισ. ευρώ– περίπου κατά 30% περισσότερο από το ισχύον πλαίσιο σε πραγματικούς όρους. Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

-Χάρη στο νέο πρόγραμμα COSME, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αναμένουν 2,3 δισ. ευρώ για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα COSME είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ που απευθύνεται στις ΜΜΕ και θα διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αγορές εντός και εκτός της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω εγγυήσεων δανείων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

-Η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη εξαρτώνται καθοριστικά από τις επενδύσεις υποδομής. Με 33,3 δισ. ευρώ (26,3 δισ. για μεταφορές, 5,9 δισ. ευρώ για την ενέργεια, 1,1 δισ. ευρώ για τις ψηφιακές τεχνολογίες), η νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για έργα και πολιτικές που συνδέονται με το κλίμα. Η δέσμευση για διάθεση ποσοστού ίσου με το 20% τριπλασιάζει το ισχύον ποσοστό του 6-8% και θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάθεση έως και 180 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πολιτικών για το κλίμα σε όλους τους σημαντικούς τομείς δαπανών, όπως διαρθρωτικά ταμεία, έρευνα, γεωργία και ανάπτυξη.

Οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης, ο Μηχανισμός Ευελιξίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, βρίσκονται εκτός των ανωτάτων ορίων του εν λόγω δημοσιονομικού πλαισίου. Εάν ενεργοποιηθούν πλήρως, οι εν λόγω μηχανισμοί αντιστοιχούν σε 36,8 επιπλέον δισ. ευρώ.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk